Principper for bæredygtig mobilisering af træ

0

Af -

Tømmerstak i skoven
Figur 1 En guide fra EU skal sikre bæredygtig mobilisering af Europas uudnyttede træressourcer (foto: Istockphoto)

Fremtidens Europa risikerer mangel på træ

Et studie fra 2007 forudså, at der i 2010 ville mangle 185 millioner m3 træ og i 2020 448 millioner m3 træ til at dække fremtidens estimerede behov i Europa.

Skovene kan levere mere

De europæiske skove kan dog levere mere træ – ressourcen skal blot mobiliseres. Et studie udført i 2008 fandt faktisk ud af, at yderligere 233 millioner m3 træ kunne mobiliseres hvis de nødvendige initiativer bliver indført.

Selvforsyningsgraden kan dermed øges. Det fortsatte underskud af træ må antages dækket ved import.

Læs mere i ”Europas træressource og fremtidens behov for træ”

Guide til beslutningstagere

Hvis så store mængder ekstra træ skal findes i de europæiske skove, må det dog ikke foregå ubæredygtigt og på bekostning af skovenes biodiversitet. Derfor har den Europæiske Kommission, i samarbejde med MCPFE (Ministerkonferencer om Beskyttelse af Europas Skove) og UNECE/FAO udgivet en guide til beslutningstagere, der skal sikre en bæredygtig mobilisering af Europas uudnyttede træressource.

Guiden hedder “Good practice guidance on the sustainable mobilisation of wood in Europe” som kan oversættes til “Guide til sund praksis for bæredygtig mobilisering af træ i Europa”.

Principper for bæredygtig mobilisering af træ

Guiden opstiller en række generelle principper for bæredygtig mobilisering af træressourcen, herunder:

  • Sikring af bæredygtige skove og andre træressourcer på alle niveauer, inden for politik, planlægning og udførsel.
  • Mobiliseringstiltag skal undgå tab af biodiversitet og økosystem-services.

Mobiliseringstiltag

Guiden opstiller også en række aktiviteter med potentielle mobiliseringsfordele.

  • Planlægning og koordinering

60 % af de europæiske skove er privatejede og forskning viser, at der findes store mængder uudnyttet biomasse i de små og fragmenterede private skove.  Guiden foreslår derfor etablering af f.eks. ejersammenslutninger og bedre samarbejde mellem skovbrugets aktører for øget mobilisering af træressourcen. Desuden findes store mængder biomasse uden for skovene, i f.eks. læhegn, parker og haver som på samme vis kan udnyttes bedre.

  • Infrastruktur og logistik

Bedre adgang til skovene for skovningsmaskiner og lastbiler igennem udbygget infrastruktur understøtter en velfungerende forsyningskæde. Guiden fremhæver at især forbedret infrastruktur i øde og bjergrige områder, men også ved små og fragmenterede skovejendomme, kan give øget mobilisering af træressourcen.

  • Markedets organisation og gennemsigtighed

Højere priser på træ bringer generelt mere træ på markedet, imens dårlig infrastruktur og fragmenterede skovarealer forhindrer træets adgang til markedet. Dårlige og uigennemsigtige markedsstrukturer kan også hindre træets adgang til markedet.  Guiden foreslår derfor etableringen af privat-offentlige partnerskaber der kan forbedre markedet, skabe forbedret gennemsigtighed, skabe forbedret adgang til informationer om ejerskab og bedre information om bæredygtigt skovbrug og dets samfundsfordele.

  • Øget genbrug

Kasseret træ er en råvare der skal indsamles og sorteres, så det kan genanvendes til produkter og/eller bruges til energiproduktion. Genanvendelsesgraden af kasseret træ er steget betydeligt i Europa, men der er fortsat et stort uudnyttet potentiale.  Guiden foreslår derfor, at genanvendelsesgraden øges.

  • Uddannelse og træning

Manglen på tilstrækkeligt uddannede og trænede medarbejdere er en barriere for den yderligere mobilisering af træressourcen.  Derfor skal arbejdsstyrken udvides og være bedre uddannet inden for bl.a. sikkerhed, bæredygtighed, materiel og logistik, samt trækvalitet og sortering. 

  • Finansiering

Det kan være svært at finde finansiering til skovningsoperationer, især for individuelle skovejere, hvorved mobiliseringen af træressourcen forhindres. Det foreslås derfor, at skovejerne slår sig sammen i kooperativer eller lignende, der har nemmere ved at blive anerkendt af finansielle institutioner som f.eks. banker.  Det vil også være fordelagtigt hvis kendskabet til banker med speciale inden for jord- og skovbrug blev udbygget.  Desuden kan offentlig stimulering ved f.eks. tilskud, understøttelse og lånegarantier forbedre mobiliseringen.

  • Lovgivning og finanspolitik

Guiden peger på, at regeringer og skovstyrelser skal bidrage med et lovgivningsmæssigt fundament der muliggør, og ikke forhindrer, en øget mobilisering af træressourcen.  Desuden nævner guiden at finanspolitiske tiltag kan øge mobiliseringen af træressourcen ved f.eks. at give skattelettelser til skovejere der aktivt er engageret i bæredygtig mobilisering og udnyttelse af træressourcen.

  • Skovdyrkning

Der er basis for intensivering af skovhugst og mekanisering af skovdriften i mange europæiske skove. Guiden peger derfor på, at mere træ kan bringes på markedet ved skovdyrkningsmæssige tiltag som tidlig tynding, lavere omdriftsaldre og større udnyttelse af hugstaffald. Desuden kan skovbruget intensiveres ved at bruge hurtigtvoksende træarter, ved avl og udvikling af forbedret plantemateriale og ved at variere planteafstand og tyndingsintensitet. 

Erfaringer skal deles

Guiden fastslår at der er et potentiale for bæredygtig mobilisering af Europas uudnyttede træressourcer og at denne mobilisering er af afgørende betydning hvis fremtidens træbehov skal imødekommes.

Strategien for øget mobilisering af træ er dog kompleks – og rummer også risici for at begå fejl med negative konsekvenser modsat de gode intentioner.

Guiden slutter derfor af med en opfordring til, at en øget mobilisering af træ i Europa følger guidens ideer og anbefalinger, og ikke mindst, at gode, såvel som dårlige, erfaringer bliver delt.

Læs mere i guiden der kan hentes som pdf via nedenstående link.

Kilde:

Good practice guidance on the sustainable mobilisation of wood in Europe (pdf) 

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×