Slut med deponering af imprægneret træ

0

Fra udgangen af 2003 vil det være muligt at oparbejde alle typer af imprægneret træ på en miljømæssig forsvarlig måde. Målet er blandt andet at genanvende metallerne og udnytte træets energi.

Af -

Artikel fra Miljø Horisont Nr. 9 – oktober 2001 – 8 årgang

Det er Kommunekemi, der står bag udviklingen af en ny metode til oparbejdning af imprægneret træ, og virksomheden har, som den første affaldsbehandlingvirksomhed i verden, netop ansøgt om tilladelse til etablering af et nyt anlæg, hvor alle typer af imprægneret træ kan oparbejdes. Kommunekemi regner med, at anlægget på årsbasis vil kunne omdanne cirka 25.000 tons imprægneret træ til energi og nye råstoffer til industrien.
– Den nye behandlingsmetode er lidt af et gennembrud, som betyder, at vi inden for en overskuelig tidshorisont kan tage fat på at behandle de store mængder trykimprægneret træ, der er hobet op rundt omkring i Danmark, siger Kommunekemis tekniske chef Ole Kristensen til Kommunekemis interne blad KK info.

Ikke forbrændingsegnet

Fra 1. april i år har kommunerne haft pligt til at sikre, at imprægneret træ fra såvel private som fra industrien bliver indsamlet. Men imprægneret træ har et højt indhold af tungmetaller og er derfor klassificeret som ikke forbrændingsegnet, og der findes på nuværende tidspunkt ikke en alternativ behandlingsform til traditionel forbrænding. Det betyder, at imprægneret træ skal anvises til deponi. Men med det nye anlæg, der forventes at ville koste cirka 140 millioner kr. og være klar til brug i udgangen af 2003, er der nu skabt et alternativ til deponi.
“Imprægneret træ indeholder både energi- og materialemæssige ressourcer, som ikke udnyttes ved deponering, og målet med udviklingen af den nye oparbejdningsmetode samt etableringen af det nye anlæg har derfor været genvinding af kobber og chrom, udnyttelse af træets energi samt isolering og stabilisering af arsen”, meddeles det fra Kommunekemi.

Forgasningsteknologi

Anlægget er baseret på anvendelse af den forgasningsteknologi, der i mange år har været brugt til udvinding af energi fra blandt andet træ, kul og koks, men ikke tidligere i større grad til affaldsbehandling.
“Træet gennemgår en mekanisk neddeling til træflis, der herefter gennemløber:

  • En tørrezone, hvor træet tørres
  • En pyrolysezone, hvor det tørrede træ afgiver gas og tjære
  • En forgasningszone, hvor træets koksrest omdannes til gas under tilstedeværelse af vanddamp og kuldioxid
  • En forbrændingszone, hvor den dannede varmeenergi (forbrænding af koks) efterfølgende bruges ved tørring, pyrolyse og forgasning.

Træet forbrændes ved 800-900°C og med et meget lavt iltindhold. Ved forbrændingen udvikles en varm røggas, som stiger op gennem de overliggende lag af træflis. Derved tørres træet, og gasserne drives ud af træet. Gassen fra processen er brændbar. Energimæssigt svarer den til ca. 1/7 af naturgas. Den afbrændes i en dampkedel, og energien udnyttes således til fremstilling af el og varme”, fortælles det videre fra Kommunekemi. Dermed er den energi, der er i træet udnyttet.

 

deponering af imprægneret træ er slut

Kommunekemi har udviklet en ny metode til miljømæssig forsvarlig oparbejdning af imprægneret træ. Her ses virksomhedens tekniske chef Ole Kristensen.

Udnyttelse af metaller

Det nye anlæg vil være i stand til at isolere og udskille alle tungmetaller i næsten ren form. Ved forgasning af træet opkoncentreres metallerne i askefraktionen. Asken indeholder tæt på 100% af den kobber og chrom, der fandtes i træet, og disse tungmetaller kan sælges til genvinding i metalindustrien.
Arsenen findes i rågassen og vil under forbrændingen i kedlen omdannes til arsenik. Arsenikken fjernes fra røggassen og sendes til deponi.
På den måde er målene for oparbejdning af det trykimprægnerede træ opfyldt, ved at træets energi er udnyttet, kobber og chrom går til genvinding, og arsen er fjernet fra kredsløbet.

Lidt om trykimprægneret træ

Imprægneret træ har haft stor udbredelse i Danmark, men træet indeholder tungmetaller, der er giftige i miljøet.

Til trykimprægnering af træ er der fra 1960 og frem til slutningen af 80’erne hovedsageligt anvendt imprægneringsmidler indeholdende kobber, chrom og arsen (CCA). På grund af den effektive beskyttelse mod råd, svamp og insekter sammenholdt med en gunstig pris har det CCA-imprægnerede træ haft stor udbredelse i Danmark. Det blev i 1989 forbudt at fremstille CCA-imprægneret træ i Danmark, mens det indtil 1994 fortsat var tilladt at anvende denne trætype.
Den akkumulerede træmængde fra 1960-1989, der er CCA-imprægneret, skønnes til ca. 1,8 mio. ton. Analyser har vist, at metalindholdet i træet typisk ligger i følgende intervaller: 0,04-0,2% kobber, 0,15-0,3% chrom samt 0,04 -0,4% arsen. Det betyder, at der i CCA-imprægneret træ er akkumuleret 720-3.400 tons kobber, 2.700-5.100 tons chrom og 720-6.800 tons arsen.

Miljømæssige påvirkninger

Arsenforbindelserne har en toksisk påvirkning af nærmest alle livsvigtige organer og er klassificeret som kræftfremkaldende. Disse forbindelser er ligeledes særdeles giftige i miljøet, idet de akkumuleres i fødekæden. Den stigende bekymring i samfundet for arsens effekter på sundhed og miljø har medført en udfasning af arsen i imprægneringsmidlerne efter en frivillig brancheaftale med det sigte totalt at fjerne arsen.
Kobber og chrom er ligeledes giftige tungmetaller, som påvirker miljøet i negativ retning.
Såfremt der ikke tages hånd om anden behandling af CCA-imprægneret træ end deponering, vil disse metaller ophobe sig i vore recipienter og på sigt udgøre en helbredsmæssig fare.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×