Små dyr giver store problemer

0

Af

Den 3. oktober 2002 bragte Træ Er Miljø artiklen “Nye krav til emballagetræ ved import” fra tidsskriftet Træ og Industri. Men problematikken med skadedyr drejer sig ikke kun om emballagetræ. I denne artikel følger vi op med nogle af de tanker som branchen gør sig i kølvandet på de skærpede krav.

Global frygt for skadedyr

Der er ikke noget nyt i at handel med træ er underlagt en række importbestemmelser, for at sikre importlandet mod overførsel af plantesygdomme. Desværre er disse regler ikke tilstrækkelige til at undgå problemerne. For nylig har særlig fyrrevednematoden vakt bekymring i EU p.g.a. et udbrud i Portugal. Skadedyret forårsager visnesyge og i Østasien har dette resulteret i store arealer med døde fyrretræer. Derfor har EU pr. 1. oktober skærpet kravene for indførsel af træemballage fra højrisikoområder.

Skærpede regler breder sig som ringe i vandet. De skærpede EU-regler omfatter EU-import af emballagetræ fra Canada, USA, Kina, Korea, Japan og Taiwan, som anses for særlig smittefarlige områder m.h.t. fyrrevednematoder. Som følge af dette kan det forventes at disse lande også vil skærpe deres krav til import af træ fra f.eks. EU. Det første tegn på dette er skærpede indførselskrav fra Kina på træstammer. Endvidere arbejder IPPC/FAO på at få internationale standarder, til sikring af emballagetræ som smittebærer.

Visnesyge

I Asien har fyrrevednematoden lagt store fyrreskovområder øde. Fra 1975 til 1985 forårsagede nematoden visnedød af 1-2 mio. m3 fyrretræer i Japan. I en europæisk risikoanalyse fra 1996 konkluderes det, at indførsel af nematoden udgør en alvorlig risiko for europæiske nåleskove. Derimod synes risikoen for store skader i Nordeuropa umiddelbart lille, fordi nematoden kræver høje sommertemperaturer for at formere sig. Endvidere lader det til at de træbukke, som spreder nematoden, ikke kan klare sig i kolde klimaer. Alligevel anses nematoden for en stor trussel i Sverige mod skovfyrren, idet den næppe kan stoppes hvis den først er kommet ud i skoven. Dette skyldes at træbukken er meget almindelig i Sverige. I Danmark forekommer træbuk imidlertid yderst sjældent og har aldrig ført til faste bestande. Endvidere er fyr ikke særlig udbredt i dansk skovbrug. Der er dog grund til at være på vagt, idet nematoderne har en stor tilpasningsevne, hvorved der er en risiko for at de kan tilpasse sig et koldere klima og andre insekter til at sprede den.

Hvorfor er emballagetræ i fokus?

Man mener at fyrrevednematoden spredes via inficeret emballage. Teoretisk kan sygdommen indføres med alt friskt nåletræ, men importregler baseres i vid udstrækning på risikovurderinger. I denne sammenhæng anses emballagetræ for at udgøre en særlig stor risiko som smittespreder, idet træet ofte anvendes ubehandlet og endvidere genbruges og recirkuleres mange gange.

Kan træ angribes efter behandling?

Iflg. EU’s skærpede indførselsregler anses én af de tre følgende behandlinger for tilstrækkelige: (1) varmebehandling i 30 min v. 56° C, (2) trykimprægnering eller (3) gasning. Men hasteforanstaltningerne omtaler ikke behandlingernes varighed. Hvad sker der f.eks. med emallage som lang tid efter behandlingen opholder sig i et højrisiko-område og derefter bliver indført til EU. TA har spurgt en ekspert inden for området, som vurderer at varmebehandlingen og trykimprægneringen er langtidsholdbare idet træbukken, som er smittespreder af rundormen, foretrækker friskt træ. Gasning må derimod anses for at være en korttidsbehandling. Dette har TA, gennem de danske myndigheder, anført over for FAO som efterfølgende har tilpasset de internationale standarder til dette.

Hvad sker der ved indførsel af ulovlig emballage?

Plantedirektoratet er ansvarlig for kontrol af emballagetræ i forbindelse med indførsel af varer til Danmark. Hvis emballagen ikke overholder kravene, skal varepartiet pakkes om og emballagen destrueres inden der kan gives tilladelse til at varepartiet indføres i EU. Alternativt vil varepartiet blive returneret til afsenderlandet. Alle udgifter vil blive på importørens regning.

Lovlig emballage kan også stoppes i tolden

EU har været meget hurtige til at iværksætte de skærpede regler, men har ikke fulgt det op med anvisninger for de påkrævede mærkninger på emballagen. Det kan ikke accepteres, at danske firmaer således kan risikere at få stoppet deres varer ved indførsel til EU, på trods af at deres emballage opfylder de skærpede krav. Derfor har TA taget initiativ til sammen med DI at mødes med de danske myndigheder, for at få de danske mærkningsregler på plads hurtigst muligt.

Eksport af træstammer til Kina

De kinesiske plantesundhedsmyndigheder har meddelt, at der fra den 1. juli 2001 er skærpede krav ved indførsel af hele træstammer til Kina. Der stilles krav om at (1) alle partier af hele træstammer skal følges af et plantesundhedscertifikat og (2) uafbarkede træstammer skal være behandlet til sikring imod indførsel af skadegørere og behandlingen skal specificeres på plantesundhedscertifikatet. Plantedirektoratet har indtil videre ikke kunnet få specificeret hvilke planteskadegørere der er tale om og dermed hvilke behandlinger, der er relevante at gennemføre. Det antages dog, indtil yderligere information foreligger, at kravene vedrører skadedyrsgruppen (barkbiller og vedborende insekter) og derfor kræver Plantedirektoratet en overfladesprøjtning med et insekticid. Yderligere information fås ved henvendelse til Plantedirektoratet.

Import af træ fra Kina

Ved indførsel af udenlandske træstammer til Kina er det meget tænkeligt, at træet vil blive behandles med kemikalier, for at opfylde de kinesiske importkrav. Efter forarbejdning af træet, vil det stadig have et vist indhold af disse kemikalier. Derfor advarer direktør Mogens Mikkelsen fra Davinde Savværk A/S danske importører om, af træ fra Kina således kan indeholde kemikalier, som ikke er tilladt at anvende i Danmark.

Fakta om fyrrevednematoden

Hvad er en fyrreved-nematode?

Fyrrevednematoder (Bursaphelenchus xylophilus) er 1 mm lange rundorme (nematoder), som lever i nåletræarternes vedkar – deraf navnet, som er så svært at udtale. Nematoderne spredes fra træ til træ ved hjælp af biller fra træbuk-gruppen (Monochamus), når træbukken gnaver eller lægger æg i de levende træer. Nematoderne opformeres i træerne, som visner og dør. Det skal bemærkes at nematoden kun kan spredes vha. træbukken og at træbukken primært går på levende træer.

Spredning via handel med træ

Fyrrevednematoden stammer fra Nordamerika, hvor den udelukkende lever i døde eller døende træer og således ikke udgør nogen trussel mod den levende skov. I begyndelsen af det 20. århundrede blev nematoden spredt til Japan, antagelig via træeksport fra Nordamerika. Siden er den blevet spredt til Kina, Taiwan og Korea. I Asien har fyrrevednematoden lagt store fyrreskovområder øde. I sommeren 1999 blev der observeret visne fyrretræer forårsaget af fyrrevednematoden i Setubal-halvøen i Portugal, hvor den antagelig er kommet til via emballagetræ. I Finland, Sverige og Frankrig er der observeret angreb af fyrrevednematoder på emballage af uforarbejdet nåletræ med oprindelse i Nordamerika og Østasien. I Danmark har Plantedirektoratet i løbet af 2000 gennemført undersøgelser af vedprøver på udvalgte lokaliteter. Heldigvis er der ikke fundet angrebet skov eller træ i Danmark.

Forholdsregler i Portugal

I Portugal forsøger man at stoppe spredningen af visnesyge. Således har man anlagt en sikkerhedszone rundt om Setubal-halvøen. Inden for sikkerhedszonen ryddes og destrueres alle nåletræer med visnesygesymptomer. Alt øvrigt nåletræ kræver varmebehandling (56C i mindst 30 minutter målt i træets kerne) og et udstedt “plantepas” inden træet kan udføres fra sikkerhedszonen.

Angrebet træ

Angreb af nematoden i træ kan ikke ses med det blotte øje. Det kræver laboratorieundersøgelser for at påvise angreb. Nåletræ af dårlig kvalitet – f.eks. med blåsplintsvamp og borehuller efter træbukke – udgør dog en særlig risiko.

Tags:

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×