Danmarks skove – en oversigt

Skovene i Danmark

 

Kort over de danske skove

Kort over de danske skove

 

14.6 % (633.353 ha) af Danmarks areal er skov. Artiklen Danmarks skove i tal giver detaljer om Danmarks skovareal baseret på “Skovstatistik 2018″ publiceret af IGN (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning), Københavns Universitet.

For 5000 år siden var hele Danmark dækket af skov. Men menneskers aktivitet ryddede skoven indtil der omkring 1800 kun var cirka 3 % tilbage. Siden er det gået fremad. Det politiske mål er at der omkring år 2100 skal være over 20-25 % skov. Læs mere i artiklerne om skovenes historie og Danmark skal have mere skov.

Skovenes mange produkter

Skovene er gode for mange ting:

 • Skovene producerer træ. Se artiklen Danske skoves træer og træproduktion
 • Skovene oplagrer solenergi og binder kuldioxid (CO2) i træ og træprodukter. Solenergien kan udnyttes ved forbrænding af træ. Det hele betyder at drivhuseffekten bliver mindre. Se artiklen Træ – verdens mest miljøvenlige råstof
 • Skovene er smukke og vigtige for friluftslivet. Se artiklen Danske skoves rekreative værdi
 • Skovene er levested for mange dyr og planter.
 • Skovene giver rent grundvand. Se artiklen Danske skove og vandmiljøet
 • Skovene filtrerer luften for støv, salt og anden luftforurening
 • Skovene dæmper vind og støj
 • Skovene giver arbejdspladser og liv på landet. Se artiklen Danske skov som erhverv
 • Skovene bevarer fortidsminder og kulturhistorie

  Bøg i skoven

  Skovbevoksning med bøg. (Foto: Søren Fodgaard)

Skovenes formål

Med skovenes mange goder, er der også mange ønsker til hvordan skovene skal bruges og udvikle sig.

Danmarks skove er fordelt på 24.000 ejere. Cirka ¾ af skovarealet er ejet af private, mens ¼ er ejet af staten og kommuner. Det sikrer variation i de enkelte skoves driftsformål, udseende og indhold.

 

Den Danske skovlov sætter rammerne for alle skovene i Danmark. Skovlovens formål er at bevare og værne Danmarks skove, at forøge skovarealet og at fremme bæredygtig drift af skovene.

Bæredygtig drift indebærer at det ud fra en helhedsbetragtning tilstræbes:

 1. at fremme opbygningen af robuste skove
 2. at sikre skovens produktion
 3. at bevare og øge skovenes biologiske mangfoldighed
 4. at sikre at hensynet til landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv kan tilgodeses.

I offentligt ejede skove skal der lægges særlig vægt på punkt 3 og 4.

Fredskov

Ca. 90% af Danmarks skovareal er fredskov. Det betyder at der altid skal plantes eller sås ny skov på arealet når den gamle skov bliver fældet.

Dog 10 % af en fredskovs areal gerne være lysåben natur. Det betyder at arealet kan græsses og dermed holdes frit for træer.

Skovenes fremtid i Danmark

Folketinget satte i 1989 det mål at Danmarks skovareal skal fordobles i løbet af en trægeneration. Dette mål har fortsat bred politisk opbakning, og skovarealet stiger hvert år. Se artiklen Danmark skal have mere skov.

De detaljerede politiske mål og virkemidler for Danmarks skove fremgår af Danmarks Nationale Skovprogram fra 2018. En beskrivelse af programmet kan læses hos Miljøstyrelsen.

 

Programmet har to langsigtede mål:

 • Skovlandskaber dækker 20-25 pct. af Danmarks areal inden

udgangen af det 21. århundrede.

 • Frem mod 2040 har mindst 10 pct. af Danmarks samlede

skovareal natur og biologisk mangfoldighed som det primære driftsformål.

 

Programmet har 13 overordnede pejlemærker:

Mere Skov og mindre global opvarmning

 • Øge Danmarks skovareal og øge den samfundsmæssige nytte af nye skove.
 • Øge optag og lagre af kulstof i skove og træprodukter gennem bæredygtig drift.

Bæredygtig produktion

 • Gode og klare rammevilkår for bæredygtig produktion af træ og andre goder.
 • Øge efterspørgsel efter og udbud af dokumenterbart bæredygtigt træ.
 • Ensartede, robuste og operationelle kriterier for bæredygtigt træ.
 • Fortsætte med at omstille til og videreudvikle naturnær skovdrift.

Mere biodiversitet

 • Bevare og øge skovenes biologiske mangfoldighed på særlige lokaliteter.
 • Fremme generelle naturhensyn i skovdriften.

Friluftsliv og kulturværdier

 • Fastholde og udvikle skov som et velfærdsgode, hvor befolkningen sikres

muligheder for friluftsliv og naturoplevelser

 • Bevare de kulturhistoriske værdier i skovene.

Skove beskytter

 • Fremme skovenes beskyttende funktion af vores vand.
 • Styrke skovenes bidrag til klimatilpasning.

Robuste og sunde skove

 • Sikre sunde, modstandsdygtige og robuste skove.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×