Europæernes syn på træ

En stor rapport har undersøgte i 2008 europæernes holdning til træ. Rapporten bygger på en lang række nationale spørgeskemaundersøgelser og samler resultaterne til et detaljeret overblik over europæernes holdning til træ og træprodukter. Rapporten er lavet af FAO/UNECE.

Denne artikel præsenterer rapportens hovedpunkter.

"Europeans and wood" - rapportforside

Europæernes syn på træ – rapportens forside

Træ er naturligt, varmt og venligt

Undersøgelserne viser, at europæere generelt er meget positive overfor træ som materiale. Hovedparten synes, at træ er naturligt, varmt, sundt, smukt, nemt at bruge og miljøvenligt. En gennemsnitlig europæer har det ganske enkelt godt, når han/hun er omgivet af træ. Især når der er tale om interiør og møbler lavet af træ (det bemærkes at de fleste kun tænker på massivt træ, når de bliver spurgt om træ i almindelighed).

Positive, men glemmer produktionsleddet

Træ synes at give folk en behagelig samhørighed med naturen – en direkte forbindelse til skoven og dens træer. Folk forbinder skovene og møbler af træ med noget positivt.

Men så peger undersøgelsen på et interessant paradoks: folk glemmer nemlig ofte, at der fra at træet står i skoven, til det bliver til et byggemateriale eller møbel, må der nødvendigvis optræde træfældning og forarbejdning af træet. Og netop de ting forbinder folk ofte med noget negativt.

Undersøgelsen peger på, at kun en lille procentdel af de adspurgte rent faktisk forbinder træprodukter med produktion i skoven, træfældning og forarbejdning – og de forbinder det med tab af skov.

Skov og natur opfattes ofte som synonymer, og folk føler sig da også tættest på naturen, når de er i en skov. Den generelle holdning er positiv overfor natur og miljø, og mange føler, at naturen og miljøet er under pres og skal beskyttes. Derfor opfatter de adspurgte det kontroversielt, hvis nogen påstår, at det hjælper naturen at bruge træ. Denne påstand bliver afvist af de fleste deltagere i undersøgelsen.

Træ i forhold til andre materialer

Undersøgelserne viser, at når træ sammenlignes med andre materialer, er der overvejende enighed om, at træ er mere miljøvenligt (med undtagelse af tropisk træ) end f.eks. glas, stål, aluminium, cement, plastik og mursten.

Det er et gennemgående resultat, at plastik opfattes som det mest miljøskadelige materiale.

Andre undersøgelser har også placeret papir og papiremballage højt sammenlignet med konkurrerende materialer.

Europæernes syn på træ - sammenligning af materialer

Europæernes holdning til træ sammenlignet med stål, aluminium, cement og plastik. Træ opfattes som det mest miljøvenlige produkt.

I de fleste europæiske lande opfattes tropisk træ ikke som miljøvenligt. Samtidig er der sammenhæng imellem, om den adspurgte kommer fra et land med stor egenproduktion af træ eller med stor import af træ. I lande med stor forbrugsandel af importeret træ er forbrugerne mindre negativt stemt overfor tropisk træ.

Forbedrer certificering træets image?

Rapporten fremhæver, at et stort antal undersøgelser har belyst, hvad mærkningen med miljøcertifikater betyder for træets image.

I den forbindelse har det vist sig, at de fleste forbrugere i Europa overhovedet ikke er bekendt med udtrykket ”bæredygtig skovdrift”, som et miljøcertifikat bl.a. kan garantere. Da forbrugerne har svært ved at forstå begrebet, er det ikke overraskende, at de adspurgte ikke rangerer miljøcertificeret træ højere end ikke-miljøcertificeret træ.

En undtagelse herfor er dog miljømærkningen af tropisk træ, hvor miljømærket tropisk træ opfattes lidt mere positivt end ikke-mærket.

Undersøgelser har således også kunnet påvise, at der ikke er en vilje til at betale mere for miljøcertificeret træ end almindeligt træ, når det drejer sig trævarer af nåletræ.

Dog kan der for specialiserede trævarer af høj kvalitet, og især af tropisk træ, spores en vilje til at betale en merpris. Imidlertid har undersøgelser også vist, at hvis en forbruger skal vælge mellem to produkter af samme pris og kvalitet, den ene med og den anden uden miljøcertifikat, så vil de fleste forbrugere vælge det certificerede produkt.

Rapporten påpeger det interessante i, at undersøgelserne ikke påviser en sammenhæng imellem forbrugernes opfattelse af verdens skovareal (som størstedelen af de adspurgte opfatter som faldende) og deres vilje til at betale mere for certificeret træ.

Rapportens forfattere overvejer, om det betyder, at forbrugerne ikke mener, at certificering er et effektivt instrument til at forbedre skovdriften. Forfatterne mener imidlertid, at det er mere sandsynligt, at resultatet blot kan forklares med det stadigt lave kendskab til og forståelse af begrebet ”bæredygtig skovdrift”.

Således konkluderer rapporten, med det aktuelle kendskabsniveau blandt forbrugerne, at det er usandsynligt at skovcertificering kan bringe større efterspørgsel på certificeret træ generelt. Dermed kan det ikke siges, at miljøcertificering entydigt forbedrer træets image.

Er brugen af træ godt eller skidt for klimaforandringerne?

Det er en generel opfattelse hos eksperter, at materialet træ gavner klimaet.

Brugen af træ generelt, og især langvarig oplagring af kulstof i træprodukter, er sammen med brugen af træ i stedet for andre ikke-fornybare ressourcer et anvendeligt middel i en bred strategi for at imødegå de negative klimaforandringer.

Samtidig er mange europæere meget bekymrede for klimaforandringerne (undersøgelser har vist, at klimaforandringerne opfattes som det vigtigste miljøspørgsmål blandt europæere).

Set i dette lys skulle en strategi for øget brug af træ og substitution af ikke-fornybare materialer med træ høste bred opbakning blandt europæerne.

Imidlertid viser undersøgelserne, at europæerne stadig har den opfattelse, at skovarealet i Europa er faldende, selvom det strider mod fakta. Opfattelsen er derfor, at et øget træforbrug vil mindske skovarealet yderligere, med negative konsekvenser for miljøet.

Forfatterne konkluderer på den baggrund, at Europas befolkninger ikke umiddelbart bakker op om en strategi for øget træforbrug til at imødegå klimaforandringerne.

Træ som konstruktionsmateriale

I modsætning til det positive billede af træ i almindelighed, er opfattelsen af træ til konstruktionsbrug mere tvetydig.

I konstruktionssammenhænge er det træets naturlige og miljøvenlige egenskaber, dets alsidighed og nemme anvendelighed der tegner træets positive billede hos europæerne.

Imidlertid trækker opfattelsen af træets tekniske egenskaber ned for konstruktionstræ og trævinduer. Undersøgelser viser, at træ opfattes som mindre modstandsdygtigt overfor brand, råd og insektangreb, og at træ er mindre holdbart, mindre dimensionsstabilt og dyrt at vedligeholde i forhold til konkurrerende materialer.

Træ til bioenergi

Undersøgelser viser, at Europas befolkning generelt er meget positiv overfor den vedvarende energiform, der er baseret på biomasse og herunder træ.

Sammenlignet med andre vedvarende energiformer er støtten til energikilder som sol- og vindenergi imidlertid meget højere end for energi baseret på biomasse.

 

Euroæernes syn på træ - holdning til vedvarende energi

Figuren viser, at opfattelsen af energi fra biomasse, herunder træ, rangerer lavest blandt de vedvarende energiformer. Dette til trods for at biomasse er den vigtigste fornybare energikilde i EU

Rapporten påpeger, at europæernes viden om bioenergi er meget lav og halter langt bagud i forhold til vind- og solenergi og vandkraft. Dette til trods for at biomasse af træ til energi er den vigtigste kilde til fornybar energi i EU i dag.

Rapporten konkluderer, at den forholdsvist lille støtte til energi af biomasse skyldes et lavt informationsniveau. Folk ved simpelthen ikke nok om emnet.

 

Skovindustriens image

Undersøgelser har vist, at europæernes opfattelse af den skovbrugsrelaterede industri er temmelig tåget og kendskabet relativt lille. Det er især kendskabet til papir- og pladefabrikation, der er lav.

Opfattelsen af skovbrugsindustrien som arbejdsplads har også vist sig at have en negativ plads i folks bevidsthed og opfattes som et uattraktivt arbejdsområde, idet området opfattes som støvet, larmende og farligt at arbejde i. Desuden anses det også forbundet med social lavstatus, bl.a. pga. lav løn og begrænsede karrieremuligheder. Møbelindustrien rangerede dog lidt højere i undersøgelsen

Konklusion

I en sammenfattende konklusion understreger rapporten, at uanset hvad skov- og træeksperter mener om træs positive egenskaber og miljømæssige fordele, så tæller befolkningens holdning mindst lige så meget.

Hvis træ skal spille en større rolle i fremtidens samfund med dets fornybare og klimamæssige fordele, så er det helt essentielt, at der bliver skabt en øget forståelse i samfundet for disse egenskaber. For selvom europæerne generelt er positive overfor træ, så mangler der en samfundsmæssig forståelse for, at skovene kan levere bæredygtige løsninger til samfundet ved at bruge resurserne på en bæredygtig måde.

Rapporten opfordrer derfor skovbruget, træbranchen og andre interessenter til at balancere de mange krav, der stilles af borgere og forbrugere til skovenes drift, samtidig med at der skabes et solidt grundlag for, at samfundet øger sit forbrug af træ.

For at samfundet skal kunne udnytte de klimamæssige fordele, der er forbundet med brugen af træ, så kræves der en stor kommunikations- og informationsindsats. En indsats der skal skabe essentiel forståelse og tillid mellem skovbrugssektoren og samfundet, konkluderer rapporten.

Danmark med i undersøgelsen?

Danmark, og enkelte andre lande, optræder ikke væsentligt i rapporten. Imidlertid dækker undersøgelserne så bredt, at resultaterne med stor sandsynlighed kan siges at være repræsentativt for alle europæere, selvom der naturligvis vil være regionale afvigelser på særlige områder.

Træ Er Miljø gennemførte i 1997 en omfattende holdningsundersøgelse omkring træ i Danmark.  Undersøgelsen fra 1997 viser nogenlunde den samme generelt positive holdning overfor træ som materiale, som den europæiske rapport viser. Den samme skepsis viser sig i forbindelse med hugsten i skoven og til forbrug af tropisk træ. Det samme gælder skepsissen overfor træs holdbarhed.

Resultaterne fra den danske undersøgelse i 1997 kan læses på trae.dk via dette link: Meninger om træ

Kilde

Europeans and wood – What Do Europeans Think About Wood and its Uses, UN-FAO/UNECE, Forest communicators network: ”Europeans and wood: What Do Europeans Think About Wood and its Uses?”

Fakta

Læs mere:

  • Meninger om træ
  • Certificering af skovdrift - Bagrund
  • Certificering af skovdrift - Systemerne
  • Klimaavis med fokus på træ
  • Fokus på skovens klimaindflydelse

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×