Klimaforandringernes påvirkning af træer og skove i Danmark

Hvordan påvirkes træer og skove af klimaændringer i Danmark?

De forskellige træarter har gennem millioner af år tilpasset sig hver deres specielle voksesteder og økologi. Især klimaforhold som temperatur, nedbør og vind har betydning for træers overlevelse og vækst .

Desuden øger en højere middeltemperatur risikoen for epidemier af udenlandske skadedyr, der ikke har naturlige fjender i Danmark.Klimaændringerne med højere middeltemperatur kan medføre længerevarende tørke, ekstreme temperaturer, usædvanligt milde vintre og ekstreme storme, der truer træer og skove.

Træer har generelt høj tilpasningsevne

Træer har grundlæggende en stor tilpasningsevne til klimaændringer. Det er derfor, at træer kan leve så længe som de gør. Det enkelte træ skal kunne klare klimavariationer og -ekstremer over hundreder af år. Der er dog forskel på træarterne.

Nogle har en relativt begrænset tilpasningsevne, mens andre har stor genetisk variation og tilpasningsevne.

Danske løvarter kan have fordel af temperaturstigninger

De fleste af de danske skov træarter (fx bøg, eg, ask, ær, avnbøg og lind) befinder sig tæt på deres nordlige udbredelsesgrænse som især skyldes kulde. Disse træarter vil umiddelbart sagtens kunne tåle temperaturstigninger mellem 2 og 4 grader.

Nogle arter kan endda få fordel af mindre stigninger i middeltemperaturen (lind, avnbøg) – hvis man ser bort fra de andre konsekvenser af temperaturstigningen.

Men for rødgran, som med 13 % af skovarealet (2021) er Danmarks mest brugte træart (sammen med bøg) , vil en temperaturstigning være problematisk. Denne art dyrkes de fleste stedet i Danmark på grænsen af dens krav til klimaet. Den tåler dårligt milde vintre.

Træartsfordelingen i Danmark. Illustration: Skovstatistik 2021

Mindre sommerregn vil svække de fleste træarter

Med mindre end 400 mm regn i vækstperioden er vand generelt en minimumfaktor for trævækst de fleste steder i Danmark. Især i områder med sandede jorde, der har en lav vandholdende evne.

Især nåletræerne og heraf især dem med overfladiske rodsystemer (rødgran, sitkagran) vil være mest følsomme, mens lærk, skovfyr og douglasgran forventes at være mere robuste.  Bøg, ær og ask vil også kunne få problemer, mens eg vil være relativt robust. Et fald i sommernedbøren på bare 8 – 15 % og især sandsynligheden for længere perioder med tørke, vil generelt svække alle træarter.

Især nåletræer er sårbare overfor storme

De sidste 50 år har budt på flere voldsomme storme med katastrofale følger for skovbruget. Da stormfrekvensen og stormstyrken forventes at stige, er situationen alvorlig for dansk skovbrug.

Da de fleste storme optræder i vinterhalvåret, hvor løvtræerne har kastet deres blade, er nåletræerne mest stormudsatte. Det gælder specielt for fx rødgran, sitkagran, ædelgran og grandis, mens lærk, douglasgran og skovfyr er mere robuste overfor storm.

 

????????

Især nåletræsarterne er udsatte for stormfald (Foto: Simon Auken Beck).

Træerne bliver mere følsomme overfor skadedyr

Forandrede klimaforhold påvirker også ligevægten mellem træerne og skadedyr.

En højere middeltemperatur øger risikoen for epidemier af udenlandske skadedyr, der ikke har naturlige fjender i Danmark.

Også danske skadedyr vil på grund af deres langt hurtigere generationsskifte i forhold til træerne være hurtigere i stand til at tilpasse sig klimaændringer.

Stigende temperaturer vil også kunne øge formeringshastigheden hos visse skadedyr.

Endelig vil træerne være generelt være mindre modstandsdygtige overfor skadedyr, hvis træerne i forvejen er svækket fysiologisk på grund af et ændret klima.

Især de klimafølsomme nåletræarter, som rødgran og sitkagran, må anses for specielt udsatte.

Opsummering

Træarterne i de danske skove kan opdeles i 3 grupper i forhold til deres tilpasningsevne til de forventede klimaændringer:

  • Generelt robuste arter: Eg, ær, bøg, ask, lind, avnbøg, kirsebær, spidsløn, birk, skovfyr, lærk
  • Følsomme arter: Douglasgran, ædelgran, grandis, nobilis, rødel
  • Meget følsomme arter: Sitkagran og især rødgran

Træer og skove er mest følsomme i egne af Danmark med sandede jorde med dårlig vandholdende evne og næringsforsyning. Det gælder især det vestlige Jylland, hvor også hyppige vinde og salt fra havet stresser træerne under klimaforandringerne.

Kilde: Naturstyrelsens: Baggrundsrapport om Skovbruget og klimaændringer (PDF-fil).

En kommentar

  1. Hardy Jacobsen siger:

    Kan man redde et par store rødgran hvor næsten alle nåle er visnet i tørke.
    Hvis jeg vander kraftigt får de så nye nåle.
    Med venlig hilsen

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×