Massivtræets potentiale

Massivtræelementer har potentiale til at kunne få et stort udbredelsesområde i byggeriet. I de udviklingsbyggerier, som er allerede er opført har anvendelsesområderne for massivtræelementer været væg -, dæk – og tagkonstruktioner ligesom massivtræelementer er brugt i støjskærme. Se fx. byggeriet i Hasselager

Arkitektoniske og konstruktive muligheder

Arkitektoniske – og konstruktive muligheder har stor betydning for bygherrers, projekterendes og udførendes valg af konstruktionselement og materiale. Ved anvendelse af massivtræelementer i byggeriet opnås en række arkitektoniske – og konstruktive muligheder der kan udnyttes til at skabe et bedre og mere spændende byggeri.

 

Halbyggeri, Basel, Schweiz

Halbyggeri, Basel, Schweiz

I dag anvendes træ flere steder i byggeriet hvor træet primært indgår som delkomponenter af hele byggeriet. Som eksempler kan nævnes: Spær, facadebeklædning, gulve, vinduer og døre. I de bærende konstruktioner anvendes træ fortrinsvis i skeletkonstruktioner, hvor træet skjules bag pladematerialer som gipsplader eller lignende.

Øget træhusbyggeri

I de seneste år har der i dansk byggeri været en tendens til en stigende opførelse af træhuse.

Den øgede efterspørgsel på træhuse skyldes en øget fokusering på træets egenskaber og muligheder i byggeriet som er resultatet af flere initiativer fra træbranchens side.

Myndighedernes lempede brandkrav, der trådte i kraft i december 1999, har ligeledes åbnet mulighed for træhusbyggerier i op til 4-etager. Det giver muligheder for et større udbredelsesområde for træet i byggeriet. Fremover må man således forvente at støde på bærende trækonstruktioner flere steder end blot i enfamiliehuse, sommerhuse og garager/carporte.

 

Tag på idrætshal, Basel

Tag på idrætshal, Basel

Blotlagte træoverflader

Ved anvendelse af massivtræelementer i byggeriet skabes der mulighed for at anvende elementernes træoverflader direkte mod rummet. Derved kan brugeren se, at der er tale om et træhusbyggeri. Da træ er et naturligt materiale vil træoverfladen i massivtræelementer kunne give et levende spil i rummet. Farvenuancer, knaster, vankanter og så videre vil sætte deres præg på træoverfladen, se billede

 

 Massivtræelementer anvendt i kombination med tømmerkonstruktion. (Foto: Beboelse i Etoy nær Lausanne i Schweiz, hvor de massivtræelementer er indbygget i midten af 1980’erne.)

Massivtræelementer anvendt i kombination med tømmerkonstruktion. (Foto: Beboelse i Etoy nær Lausanne i Schweiz, hvor de massivtræelementer er indbygget i midten af 1980’erne.)

 

For at undgå, at et rum skal komme til at virke som en cigarkasse, kan det generelt anbefales, at der forekommer 2-3 frie træoverflader i de fleste rum.

Massive træelementer kan fremstilles til forskellige formål

Massive træelementer kan fremstilles af forskellige trækvaliteter afhængig af brugerens krav til træoverfladen og anvendelsesområdet.

Anvendes den frie træoveflade mod rummet giver massivtræelementer mulighed for lave et spændende spil i overflade som ligeledes kan være medvirkende til bedre akustik. På figur 2 vises nogle af de muligheder der er for at profilere træets tværsnit.

 

 Eksempler på profileringmuligheder i massivtræelementer.

Eksempler på profileringmuligheder i massivtræelementer.

Udover at give et spændende spil i overfladen og forbedre akustikken i rummet kan bræddernes profilering give mulighed for kabelføring til tekniske installationer og lignende.

Fer- og notprofilet

Fer- og notprofilet forbedre kvaliteten af massive træelementer. Tilvirkningen af det enkelte bræt kræver mere bearbejdning sammenlignet med et skarpkantetprofil. I massivtræelementer opbygget af brædder med fer- og notprofil vil brædderne automatisk være med til at danne en plan over- og underside når de presses sammen som er med til at gøre fremstillingsprocessen nemmere.

Fer- og notprofilet er derudover med til at forbedre tætheden af fuger fordi der ikke opstår en retlinet gennemgående fuge i elementerne som følge af bræddernes svind.

Buede elementer

Massivtræelementer giver ikke kun mulighed for at fremstille rektangulære elementer, men der kan også fremstilles buede elementer. Ved hjælp af høvlede tværsnit kan runde former skabes på tværs af elementets længderetning/spændvidde. Ved hjælp af krydslimede elementer kan bueformer opnås i såvel længderetningen som på tværs af elementet.

Fleksibilitet i placering af bærende vægge

Trævolumenet i massivtræelementer er stort og det giver mulighed for fleksibilitet i placering af bærende vægge. Det er ikke nødvendigt at tage hensyn til stolpeafstand og bærende vægge skal ikke nødvendigvis placeres ovenover hinanden. Disse forhold giver arkitekten større frihed i forbindelse med projekteringen.

Vægge opbygget som massivtræelementer fremstilles med tykkelser fra 70-120 mm. afhængig af lastniveau og væghøjde. Massivtræelementer i etageadskillelser udføres i konstruktionshøjder fra 120-245 mm afhængig af spændvidde og belastningsniveau, se figuren

 

Konstruktionstykkelser for væg- og dækelementer af massivt træ.

Konstruktionstykkelser for væg- og dækelementer af massivt træ.

 

Det store trævolumen i massivtræelementer giver ligeledes gode muligheder for at fastgøre forbindelsesmidler som søm, skruer og bolte samtidig med at Trænormens mindste afstand overholdes. De gode fastgørelsesmuligheder betyder at samlinger, hvor massivtræelementer indgår, er nemme at udføre. Det være sig samlingsdetaljer mellem bærende/afstivende konstruktioner til overførelse af laster, men også samlinger til andre bygningskomponenter som skabe, hylder og andet inventar.

 

Produktions- og byggeprocessen

Produktionen af massivtræelementer er samtidig enkel fordi antallet af anvendte materialer i elementerne er begrænset.

Den enkle produktionsproces, som er forbundet med massivtræelementer, giver såvel små som store virksomheder indenfor træsektoren mulighed for at fremstille massivtræelementer.

Et tørt produktionsområde under tag er et af de generelle krav som skal overholdes i forbindelse med fremstillingen af massivtræelementer.

I præfabrikerede massivtræelementer er det muligt, at planlægge produktionen således at udsparinger til vinduer, døre eller installationer foretages på fabrikken. Opbygningen af elementerne gør det samtidig muligt at lave udsparingerne på byggepladsen uden brug af specialværktøj. I sømmede elementer skal man dog være opmærksom på at man kan blive nødt til at skære gennem områder med sømrækker. En senere renovering eller ombygning af byggerier med massivtræelementer kan udføres ved hjælp af enkle værktøjer.

Hurtig montage

Montagetakten er hurtig ved brug af massivtræelementer, man kan således hurtigt opstille træhuse med massivtræelementer. Et sjak på to mand monterer ca. 60 – 70 m2 pr. dag. En hurtig montagetid er medvirkende til en minimering af risikoen for indbygning af skadelig byggefugt i konstruktionen. Samtidig giver massivtræelementer en god arbejdsplatform til det efterfølgende kompletteringsarbejde.

Den hurtige montagetakt og enkle byggeproces giver samtidig mulighed for at store entreprenørvirksomheder såvel som små selvstændige tømrermestre kan håndtere store og små byggeprojekter.

Miljøaspekter

Som det er tilfældet alle andre steder i samfundet er det også for byggematerialers vedkommende vigtigt at være opmærksom som deres påvirkning af miljøet. Miljøaspektet kan ses fra tre synsvinkler:

  • ydre miljø
  • indre miljø
  • arbejdsmiljø

Det ydre miljø har indflydelse på hvordan bearbejdningen af produktet påvirker jorden, luften og vandet. Produktets indflydelse på brugeren betragtes som det indre miljø, mens arbejdsmiljøet har betydning for den udførende.

Ydre miljø

Produktion

Når miljøaspektet behandles i praksis lægges der ofte størst vægt på det ydre miljø. Ord som fornyelig ressource og CO2-neutral anvendes ofte når træs miljøegenskaber behandles. Når man anvender ord som fornyelig ressource og CO2-neutral om træets miljøegenskaber hænger det sammen med at det er områder som ikke har en negativ indflydelse på det ydre miljø til forskel fra andre materialer, der anvendes i byggeriet. Det levende træ i skoven binder CO2 og en fyr på 100 år har trukket og bundet ca. 1,3 – 1,8 ton CO2 ud af atmosfæren under sin vækst.

Råmaterialet til massivtræelementer findes der rigelige mængder af i Danmark og Europa. Kravene til de anvendte brædders styrke er små, hvorfor der er en større udnyttelse af råmaterialet end der for eksempel er ved traditionelle trækonstruktioner. Råmaterialet kan samtidig hentes i nærområder, så miljøbelastningen fra transporten mindskes.

Afskaffelse

Udover miljøbelastningen i forbindelse med fremstillingen af et produkt skal miljøbelastningen i forbindelse med afskaffelse af et produkt tages i betragtning. Råmaterialet i massivtræelementer kan genanvendes i eksempelvis pladematerialer eller bruges som brændsel, så energien kan udnyttes til varme.

Indre miljø

I byggeriets indre miljø kommer massivtræelementers effekt på indeklimaet og dermed brugeren til udtryk. Det store trævolumen i massivtræelementer giver mulighed for at akkumulere varme i elementerne, og det er med til at udjævne temperaturerne i de enkelte rum.

Massivtræelementers hygroskopiske egenskaber kan ligeledes udnyttes således at elementerne kan udjævne variationerne i den relative fugtighed igennem året.

Arbejdsmiljø

Massivtræelementer kan præfabrikeres i størrelser som er lette at håndtere på byggepladsen, og det er til gavn for arbejdsmiljøet. Det er således muligt for få mand at montere elementerne på byggepladsen uden brug af store kraner.

Det er ligeledes til gavn for arbejdsmiljøet at massivtræelementer giver en god arbejdsplatform i det efterfølgende kompletteringsarbejde. Ingen processer i træforarbejdningen er til skade for miljøet og medarbejderne.

 

Halbygning – Compactree, Årup

Halbygning – Compactree, Årup

 

Økonomi

Totaløkonomien i et byggeprojekt afhænger af flere faktorer:

  • Omkostninger til byggegrund
  • Projekteringsomkostninger
  • Valg af konstruktionsmateriale
  • Montageomkostninger
  • Vedligeholdelses-/driftsomkostninger

Det økonomiske aspekt er ikke uvæsentligt når en bygherre står overfor at skulle vælge byggematerialer og konstruktionsløsninger. I den forbindelse har massivtræelementer en række fordele som gør produktet attraktivt også set ud fra et økonomisk synsvinkel.

Når bygningskomponenter, fremstillet af forskellige materialer vurderes økonomisk i forhold til hinanden er en helhedsbetragtning nødvendig.

Billig råvare

De rigelige mængder, der findes af råstoffet: Træ, gør sammen med de lempede krav til styrkesortering med til at gøre materialet konkurrencedygtigt. Andelen af træ i massivtræelementer er stort. Det betyder at der stilles mindre krav til styrken af det enkelte bræts og heraf følgende sortering.

 

Udvalgte opskæringsmuligheder osm giver centerudbytte og sidebrædder. (Kilde: TRÆ 34, 1991)

Udvalgte opskæringsmuligheder osm giver centerudbytte og sidebrædder. (Kilde: TRÆ 34, 1991)

 

Besparelse på vægtenMulighederne for at anvende sidebrædder i produktionen giver massivtræelementerne en særdeles god økonomisk konkurrenceevne. I dag anvendes sidebrædder primært i industrien, mens centerudbyttet bruges som konstruktionstræ i byggeriet. Prisforskellen på sidebrædder og brædder fra centerudbyttet er ca. 50 %. (Kilde: Træhuse af massive træelementer, 2000)

Massivtræelementer er ca. 25% lettere end betonelementer, hvilket giver besparelser på den underliggende konstruktion som eksempelvis fundamentet. Den lavere egenvægt har ligeledes betydning for elementernes transport til og montage på byggepladsen. Elementerne er lettere og nemmere at håndtere på byggepladsen, hvilket er medvirkende til en hurtig montagetid og dermed økonomiske besparelser.

Copyright

© Moe & Brødsgaard A/S.
Eftertryk kun tilladt efter aftale med udgiveren www.moe.dk

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×