Rusland – Skove og skovbrug

0

Af

Rusland generelt

 

Ruslands flag

Ruslands flag

 

 • Landareal: 17.075.200 km2. Det er over 396 gange større end Danmark.
 • Indbyggertal: 141.377.752
 • Bruttonationalprodukt pr. indbygger: 14.600 US$: Det er ca. 40 % af det danske: 37.400 US$ (tal fra 2007) (CIA, 2008).

 

Kort over Rusland

Kort over Rusland

Skovareal

Skovarealet i Rusland var i 2005 ca. 883 millioner hektar (ha), hvilket er næsten 4.2 gange så meget skov som findes i hele Europa. Det svarer også til 1.400 gange så meget skov som vi har i Danmark. Det betyder at hver russisk borger har ca. 6,25 hektar skov at boltre sig på. Det er ca. 54 gange så meget som vi har i Danmark.

Rusland besidder med sine gigantiske skove ca. 20 % af verdens samlede skovareal. Det gør Rusland til det skovrigeste land i verden (FAO, 2007). Rusland har ligeledes ca. 25 % af verdens samlede stående vedmasse (FAO, 2005).

Skovene i Rusland udgør ca. 45 % af landets samlede areal. I de seneste 50 år er Ruslands skovareal øget med 80 millioner ha, svarende til en fremgang på ca. 10 % (IIASA, 2007). I perioden 2000-2005 er skovarealet dog faldet lidt igen (0,01%) (FAO, 2007).

Hugst og tilvækst i de russiske skove

Den årlige hugst af træ i de russiske skove var i 2006 på 190,6 mil m3. Det er kun ca. en tredjedel af den af staten tilladte hugst der i 2006 var på 570,7 mil m3 (RUNA, 2008).

Tilvæksten af træ pr. hektar er gennemsnitligt ret lav i Rusland, 1,2 m³ /ha/år (Gundersen et al., 1998). Det er bl.a. på grund af klimaet der i store dele af Rusland er meget barskt. Til sammenligning er den gennemsnitlige tilvækst i Danmark på 7,0 m3 /ha/år.

 

Russisk skov

De vidtstrakte russiske skove indeholder 20% af verdens samlede skovareal (Foto: WWF).

 

Det samlede trælager (stående vedmasse) i de russiske skove er beregnet til hele 88 milliarder m³ (IIASA, 2007), dvs. næsten det tredobbelte af hvad der står i Canadas mægtige skove.

Træarter i Rusland

Det meste af Ruslands skove ligger, i lighed med det nordlige Skandinaviens skove, i den boreale zone. Det betyder at de russiske skove overvejende består af nåletræ.

Arealmæssigt er de mest udbredte træarter i Rusland:

 • Lærk: 35%
 • Fyr: 21,6%
 • Birk og asp: 17%
 • Gran og ædelgran: 12,5%
 • Bøg, eg og ask: 2,5%
 • De resterende 11,4 % af skovarealet domineres af forskellige buske og krat i områder med særdeles hårde klimaforhold (Feil, 2008; IIASA, 2007).

 

Sibirsk taiga

Typiske træarter I de russiske skove er gran og birk som her ses på et billede fra den Sibiriske Taiga (Foto: WWF/ A.Brukhanov)

 

Produktionsskov og fredninger

Af det totale skovareal er 18 % klassificeret som beskyttede skove. 7,6 % er fredet pga. særlige naturværdier. Således er godt 69 % af skovarealet udpeget til produktionsskov. Trods dette regnes kun 45 % af de russiske skove som egnede for træproduktion idet tilvæksten i store områder er for lille til industriel udnyttelse (Feil, 2008, Nepcon; IIASA, 2007).

Skovejere

Ruslands samtlige skove ejes af staten.

Igennem lovgivningen er alle borgere garanteret fri adgang til landets skove. Retten fungerer i lighed med ”allemandsretten” som kendes fra Sverige og Norge (FAO, 2008)

Forvaltning i russisk skovbrug

Retten til udnyttelse af skovressourcen bliver lejet ud til individuelle personer eller organisationer for korte eller lange perioder. Derudover står staten selv for en del af skovdriften (FAO, 2008)

Retten til at udnytte et areal opnås igennem en kontrakt med myndighederne. Kontrakten erhverves igennem en auktion hvor alle interessenter har mulighed for at byde på kontrakten.

Når retten til at udnytte skovressourcen er opnået, er kontraktholderen forpligtiget til at lave en forvaltningsplan for hele kontraktområdet. Dermed har myndighederne mulighed for at kontrollere om skovdriften overholder de gældende regler (AF&PA, 2004).

Der er mange og præcise love der regulerer skovdriften i Rusland. Der er for eksempel:

 • restriktioner for fældning på skrænter der overstiger en hældning på 20 %
 • det er forbudt at fælde træer når hældningen er over 30 %.
 • En renafdrift må ikke være større end 50 hektar.
 • i områder hvor der af myndighederne foreskrives selektiv hugst er der nøje fastsatte normer for den mængde træ der må tages ud af bevoksningerne.
 • I særlige områder er hugsten af visse træarter begrænset.
 • Lovgivningen foreskriver også at der under skovningsoperationer altid kan fremvises en tilladelse,
  enhver transport af træ skal have en særlig transporttilladelse (AF&PA 2004).

Illegal hugst i Rusland

Selvom den russiske skovlov er omfattende, kæmper landet alligevel med illegal skovhugst.

Omfang og årsager

AF & PA (2004) anfører at der er meget stor usikkerhed omkring omfanget af den illegale hugst: fra officiel side bliver det estimeret, at omkring 1 % af den russiske hugst er illegal, mens andre kilder vurderer tallet til at være væsentligt større, nemlig 20-30 % og helt op til 50 % i visse egne af landet.

Illegal skovhugst som fænomen opstod først i Rusland efter Sovjets sammenbrud i 1990 og overgangen fra statsstyret nationaløkonomi til en åben markedsøkonomi.

AF&PA (2004) peger på at en kombination af flere faktorer: En ineffektiv skovadministration og skovlovshåndhævelse, stor arbejdsløshed samt stor efterspørgsel på træ. Især den store ukritiske efterspørgsel på træ fra Kina, skabte gode forhold for korruption og ulovlig skovhugst i de russiske skove.

Eksportindtægter fra russisk skovbrug

På trods af Ruslands enorme skovressource bidrager landet kun med mellem 2 og 4 % af verdens træprodukter (AF&PA 2004).
Eksport af træ og trævarer fra Rusland er for 2006 estimeret til at være ca. 10 milliarder US$ (RUNA; 2008).
Omkring 4 % af Danmarks import af træ kommer fra Rusland vurderer WWF (2003).

Certificering af Ruslands skove

Certificering er en metode til at dokumentere at skovdriften lever op til givne krav. På trae.dk kan du læse mere om certificering og de forskellige ordninger.

I Rusland er kun en meget lille del af skovene certificeret, men andelen er stigende: Ved udgangen af 2007 var der 17,7 millioner ha russisk skov FSC-certificeret (ca. 2 % af det samlede skovareal) (FSC, 2007).

Der er i øjeblikket ingen arealer certificeret efter PEFC’s standarder. Imidlertid blev det russiske certificerings organ ”Russian National Forest Certification System” medlem af PEFC i 2004. Der arbejdes nu på at få indarbejdet PEFC’s standarder i de russiske skove (PEFC 2008).

 

Tags:

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

Modtag vores nyhedsbrev

Vil du have seneste viden om træ?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Jeg accepterer at træ.dk må opbevare mit navn og e-mail, overføre det til mailplatformen Mailchimp samt sende mig information og nyheder via e-mail.