Trykimprægnering – godkendte midler

Godkendte trykimprægneringsmidler

Trykimprægneringsmidler skal før import, salg og anvendelse i Danmark være godkendte af:

 • Miljøstyrelsen med hensyn til miljø og sundhed i medfør af (p.t.) Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 21 om kemiske stoffer og produkter af 16. januar 1996 med senere ændringer, samt Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 722 af 12. september 1997 om bekæmpelsesmidler,
 • og af Nordisk Træbeskyttelsesråd (NTR) med hensyn til effektivitet.

De trykimprægneringsmidler, der aktuelt er godkendt til brug i Danmark, er angivet i tabellen.

Tabel: Godkendte trykimprægneringsmidler (pr. maj 1998).

Trykimprægneringsmiddel     Type    Godkendte mængder i kg/m³
splintved til træbeskyttelses-
klasserne:
M A AB
GORI pres 10 Triazoler 3,0
Tanalith E 3488 Kobber, bor, triazol 22,0 16,0
Tanalith E 3491 Kobber, bor, triazol 18,0 13,0
Tanalith E 3492 Kobber, bor, triazoler 9,0
Wolmanit CX-S Kobber, HDO, bor 4,0
Wolmanit CX-S +
farve-stabilisator
Kobber, HDO, bor 4,0
Wolmanit CX-8 Kobber, HDO, bor 12,0
Wolmanit CX-10 Kobber, HDO, bor 10,0

Miljøstyrelsen har endvidere for 1997-99 meddelt dispensa-tion til brug af Injecta CKB-flydende (Kobber-chrom-bor) i træbeskyttelsesklasse M med 40,0 kg/m; splintved og til imprægnering af master ved saftfortrængning i træbeskyttelses-klasse A med 21 kg/m³ splintved – begge områder på særlige vilkår.

Typiske anvendelser af trykimprægneret træ

Tabel: Anvendelsesområder for trykimprægneret træ.

Træbeskyt-
telses-
klasse   
Anvendelse    Eksempler
AB Til trækonstruktioner, der er udsat for vejr og vind eller kondens, men ikke i kontakt med jord eller permanent i vand, og hvor problemer med udskiftning af skadede dele eller risiko for ulykker er begrænsede.

Udvendige beklædninger

Havekomponenter over jord

A Til trækonstruktioner i jord eller fersk vand – eller specielt udsat for vejr og vind. Træ i erfaringsmæssigt kritiske konstruktioner, hvor betydelig risiko for biologisk ned-brydning foreligger, som er vanskelige at inspicere og udskifte, eller hvor personsikkerheden kræver, at det ikke forringes.

Master, sveller, hegns- og portpæle, udvendige snedkeremner som trapper, altandæk m.m..

Bjælker i kryberum, rem på grundmur.

M Til trækonstruktioner i salt havvand der er udsat for angreb af marine organismer samt træ, hvortil stilles specielle krav til holdbarhed og styrke. Kajer, fortøjningsbroer, pæle.

Godkendelse: Miljø og sundhed

Ansøgning om Miljøstyrelsens godkendelse af et imprægneringsmiddel vedlægges dokumentation for midlets og de enkelte stoffers iboende egenskaber. Miljøstyrelsen vurderer de enkelte stoffer, midlet og dokumentationen og foretager eventuelt en risikovurdering af midlets anvendelse i praksis.

Et middel godkendes på en række vilkår. Efter meddelt godkendelse af midlet fremsendes ansøgning til Miljøstyrelsen om godkendelse af en etikette til midlet.

Midlet må først markedsføres, når det og dets etikette er godkendte.

årets salg af midlet skal indberettes til Miljøstyrelsen, som derefter opkræver en bekæmpelsesmiddelafgift i henhold til de aktuelle satser.

Reglerne ændres, når Folketinget inden den 14. maj 2000 implementerer Biociddirektivet, som EU godkendte i januar 1998.

Godkendelse: Effektivitet

Standarder: Normgrundlaget for trykimprægneringsmidlers effektivitet omfatter standarderne DS/EN 351 og DS/EN 599 samt NTR Dokumenterne nr. 1:1998, 2:19-98 og 3:1998.

 • DS/EN 351:1996:  Træ og træbaserede materialers holdbarhed – Kemisk beskyttet, massivt træ.
  • Del 1:1996:  Klassifikation af træbeskyttelsesmidlers indtrængning og optagelse
  • Del 2:1996:. Vejledning i prøvetagning til analyse af kemisk beskyttet træ
 • DS/EN 599:1996:  Træ og træbaserede produkters holdbarhed – Træbeskyttelsesmidlers forebyggende ydeevne bestemt ved biologiske prøvninger.
  • Del 1:1996:  Krav til prøvning i henhold til risikoklasse.
  • Del 2:1996:  Klassifikation og mærkning.

Læs også omtalen af standarderne DS/EN 351 og DS/EN 599 i artiklen Træbeskyttelse: Standarder.

 • NTR Dokument nr.1:  Nordiske træbeskyttelsesklasser.
  • Del 1:1998:  Fyr og andre let imprægnerbare nåletræarter.
 • NTR Dokument nr.2: Nordiske regler for godkendelse af midler til industriel træimprægnering..
  • Del 1:1998:  Fyr og andre let imprægnerbare nåletræarter
 • NTR Dokument nr.3: Nordiske regler for kvalitetskontrol og mærkning af imprægneret træ.
  • Del 1:1998:  Fyr og andre let imprægnerbare nåletræarter.

NTR Dokument nr. 1 definerer 4 nordiske træbeskyttelsesklasser for massivt træ, som modsvarer 3 risikoklasser i DS/EN 335-2:1992. Det er i de nordiske lande ikke normalt at benytte imprægneret træ i risikoklasserne 1 og 2.

Tabel: De nordiske træbeskyttelsesklassers relation til de europæiske, biologiske risikoklasser.

Risikoklasse jf. DS/EN 335-2:1992 Nordiske træbeskyttelsesklasser jf. NTR Dokument nr. 1:1-998
Nr. Kort karakteristik:
1 Over jord, afdækket (tørt).
2 Over jord, afdækket (risiko for fugt).
3 Over jord, ikke afdækket. B og AB
4 I kontakt med jord eller fersk vand. A
5 I salt havvand. M

Beskyttelse til de nordiske træbeskyttelsesklasser AB, A og M fremstilles i Danmark ved trykimprægnering. Træbeskyttelsesklasse B er udviklet specielt til vinduer og udvendige døre, og den fremstilles ved vakuumimprægnering.

NTR Dokument nr. 2:1998 indeholder detaljerede regler for ansøgning om NTR’s godkendelse af et imprægneringsmiddel, dokumentation af effektivitet jf. DS/EN 599:1996 samt mærkning og kontrol.
Godkendelse meddeles i et NWPC Certificate med en gyldighed på normalt 5 år (NWPC = Nordic Wood Preservation Council) og på vilkår af optagelser på mindst xx kg/m³ splintved i de enkelte træbeskyttelsesklasser, hvortil midlet er godkendt.

NTR Dokument nr. 3:1998 indeholder detaljerede regler for kontrol og mærkning af massivt, imprægneret træ.

Læs også omtalen af NTR Dokument nr. 1:1998, NTR Dokument nr. 1:1998 og NTR Dokument nr. 3:1998 i artiklen om træbeskyttelse: Standarder.

Tabel: Krav til imprægneringsmidlets indtrængning og optagelse i de Nordiske træbeskyttelsesklasser for fyr og andre let imprægnerbare nåletræarter (NTR Dokument nr.1:1998).

Træbeskyt-
telsesklasse 
   
Krav til imprægneringsmidlet i splintved:
Indtrængning Optagelse
M Fuld indtrængning til kerneved-det (= P 8 i DS/EN 351-1:1996). I henhold til krav i godkendelsesdokumentet fra NTR
A Fuld indtrængning til kerneved-det (= P 8 i DS/EN 351-1:1996). I henhold til krav i godkendelsesdokumentet fra NTR
AB Fuld indtrængning til kerneved-det (= P 8 i DS/EN 351-1:1996). I henhold til krav i godkendelsesdokumentet fra NTR
B Min. 6 mm lateral og min 50 mm aksial indtrængning i splintveddet (= P 5 i DS/EN 351-1:1996). I henhold til krav i godkendelsesdokumentet fra NTR

 

Mærkning af trykimprægneret træ

Krav til mærkning af trykimprægneret træ fremgår af “Nationale mærkningsregler i Danmark” i NTR Dokument nr. 3:1998 og omfatter pakkemærkning og stykmærkning med tilknyttet farvemærkning.

 

Træbeskyttelses-
klasse   
Nordiske kvalitetsmærker    Farvekode til
klasse-
mærkning
M - Blå
A ntr a Hvid
AB ntr ab Gul
B NTR B Rød

Ovenfor: De nordiske kvalitetsmærker og tilknyttede danske farvekoder. NTR – mærkerne tilhører NTR.´

Eksempel på krav til pakkeseddel på trykimprægneret træ:

Pakkemærket skal – for alle træbeskyttelsesklasserne – som minimum indeholde følgende informationer:

 1. Henvisning til EN 351-1:1995.
 2. Imprægneringsmidlets betegnelse i henhold til NTR’s godkendelsesdokument. Betegnelsen ses tillige i NTR’s liste over godkendte imprægneringsmidler.
 3. Indtrængningsklasse:Træbeskyttelsesklasse M, A eller AB: P8
 4. Optagelse i kg imprægneringsmiddel/m³ splintved, fx. NTR’s minimumskrav.
 5. Charge nr. og imprægneringsdato.
 6. Dato for fikseringens afslutning, når det er aktuelt.
 7. Imprægneret træ må ikke anvendes i direkte berøring med levnedsmidler eller foderstoffer.
 8. Imprægneringsselskabets navn.
 9. Det respektive nordiske kvalitetsmærke.
 10. Eventuel farvekode.
 11. Træet er imprægneret i henhold til NTR Dokument nr. 1 og DS/EN 351-1 og kontrolleret iht. NTR Dokument nr. 3 og DS/EN 351-2.

I figurerne er vist eksempler på de former for mærkning, der skal anvendes.

ABC-Træ A/S
Defg-vej 51
yyyy Z-købingTel zz zz zz zz
Fax xx xx xx xx
 NTR B

Imprægneringsmiddel:Optagelse, kg/m³:

Indtrængningsklasse:

Charge nr.og dato:

Fiksering afsluttet:

Farvekode:

Tryk ZMindst 12,0

P8 jf. DS/EN 351-1

137/1998-05-16

1998-05-26

Gul

Dette parti er trykimprægneret i Danmark i henhold til NTR Dokument nr. 1:1998 og DS/EN 351-1:1996, og kontrolleret i henhold til NTR Dokument nr. 3: 1998 og DS/EN 351-2:1996.

Imprægneret træ må ikke anvendes i direkte berøring med levnedsmidler eller foderstoffer.

Figur: Eksempel på et dansk pakkemærke til klasse AB. NTR-mærket tilhører NTR..

Dette parti er trykimprægneret i Danmark i henhold til NTR Dokument nr. 1:1998 og DS/EN 351-1:1996, og kontrolleret i henhold til NTR Dokument nr. 3: 1998 og DS/EN 351-2:1996.Imprægneret træ må ikke anvendes i direkte berøring med levnedsmidler eller foderstoffer.

ABC-Træ A/S

NTR B

DK 1998

 

 

                         Figur: Eksempel på dansk stykmærke til klasse AB. NTR-mærket tilhører NTR..

-

 

 • Note:Farvemærkning anvendes især til dimensioner, hvor det i praksis er vanskeligt at påføre stykmærker.

For imprægneret lærk og douglas henholdsvis gran gælder i overgangsåret 1998 de hidtidige mærkningsregler i DS 2122/INSTA 140:1989 og i NTR Dokument nr. 1.6.1/1989 samt i NTR’s granrekommandationer.

 • NB. Anvendelsesklasserne i “Norm for trækonstruktioner”, DS 413:1998 har ikke samme afgrænsning, som de biologiske risikoklasser i tabel 3 eller træbeskyttel-sesklasserne i tabel 2. Anvendelsesklasse 1 modsvarer risikoklasse 1, medens anvendelsesklasserne 2 og 3 sammen modsvarer risikoklasse 2. Anvendelses-klasse 3 modsvarer risikoklasserne 3 og 4 samt træbeskyttelsesklasserne B, AB og A.

En kommentar

 1. Jørn Jakobsen siger:

  Skal bruge en del imprægneret træ til en badebro i saltvand.(brakvand).
  Er klasse M udgået?
  Har brugt denne tidligere men Frøslev påpeger at den er udgået.?

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×