Verdens skov- og træressourcer: Er der nok?

Træ kan redde verden, siger trætilhængere gerne. Argumentet er at træ er en både miljø- og klimavenlig og fornyelig ressource som kan erstatte plast, metal, beton, kul, olie og gas. Men er der overhovedet nok træ?

Aktivt skovbrug med en træproduktion der udnyttes effektivt, kan både mindske udslippet af CO2 fra vores samfund og mindske CO2-indholdet i atmosfæren og dermed bidrage til at reparere skaderne og klimaet på længere sigt.

Men er der træ nok i verden?

Ja, det er der her og nu. Om der vil være træ nok i fremtiden til alle de gode formål som træ kan bruges til, afhænger af:

  • hvor meget ny skov der bliver plantet verden over
  • hvor effektivt de enkelte lande kan og vil producere træ i de eksisterende skove
  • hvor effektivt det høstede træ bliver udnyttet i træindustrien.

FN’s fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) indsamler løbende data fra over 100 lande til den globale skovstatistik Global Forest Resources Assessments. I 2015-rapporten giver FAO en stribe forudsigelser baseret på statistikkerne:

Skovarealet falder, men vil måske stabilisere sig

Skovarealet falder i troperne og subtroperne, men langsommere end tidligere. Skovarealet er stabilt eller moderat stigende i tempererede og nordlige områder. FAO gætter på at nettotabet af skov i verden vil fortsætte, men stadig langsommere og til sidst stoppe.

Verdens befolkning vil fortsat stige, og FAO forventer derfor et fortsat pres for at rydde skov for at dyrke landbrug, især i troperne. Faldet i skovareal pr. person i verden, kombineret med stadig større hugst, peger ifølge FAO på at mere træ bliver nødvendigt fra mindre jord i de kommende år.

Det er især naturlige (i betydningen oprindelige og selvsåede) skove der forsvinder, især på grund af skovrydning til landbrug. På grund øget af efterspørgsel på træ og andre værdier fra skovene, forventer FAO at arealet med plantet skov fortsat vil stige.

Verdens totale skovareal

(millioner ha)

Tab af skov pr. år

siden foregående optælling

(millioner ha)

1990 4128
2000 4056 7,3
2005 4033 4,6
2010 4016 3,4
2015 3999 3,3

Til sammenligning:

Hele verdens landareal er cirka 15.000 millioner ha. Verdens skovareal på cirka 4000 millioner ha udgør således 27 % af landarealet. Yderligere cirka 1500 millioner ha (10 % af landarealet) er bevokset med mere spredte træer og buske (kronedække under 10 % eller meget lav tilvækst som fx tundraskove og bjergskove).

Af skovarealet er cirka 1200 millioner ha registreret som skov til primært træproduktion, mens andre 1050 millioner ha er skov med flersidig produktion, herunder træ. De resterende cirka 1750 millioner ha er primært værnskov (fx beskyttelse mod jordskred, oversvømmelser og vind) og skov med store naturværdier, fx biodiversitet.

Danmarks skovareal er 0,6 millioner ha.

I Danmark høstes 6 m3 træ/ha/år. I verden som helhed høstes kun 1 m3 træ/ha/år. I den forstand er verdens skove en underudnyttet ressource. Meget kunne opnås verden over ved at øge træproduktionen på egnede arealer og overlade andre skove til naturhensyn

Øget efterspørgsel på træ

Skovarealet til træproduktion vil sandsynligvis forblive stabilt.

Der vil blive brugt mere træ og anden biomasse, og der vil være større erkendelse af at skove og skovbrug kan mindske CO2-udledninger på mange måder, fx ved at erstatte energi-tunge materialer som fx stål og beton, ved øget brug af biobrændstof og ved at lagre kulstof i skove og træprodukter.

I den rige del af verden forventer FAO at brugen af træ til energi vil vokse fordi træ er en fornyelig energikilde. I fattigere lande vil andelen af træenergi stabilisere sig eller falde.

Mere planlægning for bæredygtighed og biodiversitet

FAO forventer at stadig mere skov vil være omfattet af planlægning og større opmærksomhed på bæredygtig skovdrift. Det er der også brug for, især i troperne, tilføjer FAO.

Biodiversiteten vil fortsat være truet af skovrydning, forarmning og fragmentering af skov, forurening og klimaforandringer. Flere arealer vil i fremtiden sandsynligvis blive sat af til beskyttelse af biodiversitet, men FAO mener at biodiversiteten først kan sikres for alvor hvis den tænkes ind i bredere nationale og lokale udviklingsprogrammer som mere systematisk afvejer hensynene til biodiversitet og til samfundets andre behov.

Verdensnaturfond (WWF): Der er brug for mere træ og mere skov

WWF ligger på linje med FAOs vurdering af verdens skove og træproduktion.

WWF udsendte i en periode mellem 2011-2015 serien Living Forest Report om hvordan verdens skove bør beskyttes, bevares, bruges bæredygtigt og forvaltes politisk i det 21. århundrede. Serien består af 5 gennemarbejdede rapporter om skovenes betydning for verdens liv, for energiforsyningen, for klimaet, for træ til en fossilfri fremtid og om de mest truede skovområder indtil 2030.

WWF vurderer, ligesom FAO, at det er muligt i den nærmeste fremtid at stoppe verdens tab af skovareal samtidig med at den globale efterspørgsel på fødevarer, træ og bioenergi kan dækkes. Efter 2030 vil det kræve ”bæredygtig intensivering”, altså højere produktivitet på nogle arealer for at kunne bevare andre skovarealer til andre formål, fx biodiversitet. Derved kan man producere mere træ uden at ødelægge og rydde skove, også når konkurrencen om jord og vand bliver endnu hårdere. Større træproduktion kan endda være godt for planeten, siger WWF, men det vil udfordre hele kæden fra skovbrug til forbruger.

WWF forventer at verdens træforbrug i 2050 vil være 3-4 gange større end i 2010:

Kilde: WWF Living Forest Report, chapter 4

Den helt store vision: Tilplantning og genskabelse af 1-2 milliarder ha skov

Store arealer i verden ligger skovryddede og forarmede hen. Her kunne aktiv skovrejsning både øge produktionen af træ og øge kulstoflageret stort.

Ved siden af de store tal – 4 milliarder ha skov ud af verdens samlede landareal på 15 milliarder ha – er der endnu et tal som måske kan give en smule optimisme: Der er 2 milliarder ha som er egnet til tilplantning og genskabelse af skov. Det er typisk arealer hvor der tidligere har været skov:

 

Kilde: WWF Living Forest Report, chapter 3

De 2 milliarder hektar ligger spredt verden over, og World Resources Institute har lavet et kort der detaljeret viser hvor mulighederne er. For Danmarks vedkommende peges fx på muligheder over hele landet og især i Jylland.

Måske halvdelen af de 2 milliarder ha inkluderer jord som også kunne bruges til landbrug, Men det efterlader stadig 1 milliard ha som kan tilplantes uden at det går ud over fødevareproduktion eller naturværdier .

Det vil hverken være nemt eller billigt at få ny skov til gro overalt på så stort et areal. Men den gode nyhed er at der er plads derude til at plante mange, mange flere træer og skove. Og ingen er i tvivl om at verden vil få brug for dem.

Her kan du følge skovenes udvikling i Europa

I Europa har regeringer fra 46 lande samt EU samarbejdet siden 1990 om beskyttelse og bæredygtig drift af Europas skove. Det sker i processen Forest Europe med det officielle navn “The Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe”. De 46 skovministre afholder topmøde i Forest Europe cirka hvert 4. år.

Forest Europe udvikler fælles anbefalinger for landenes skovpolitik. Der er fx udviklet fælles europæiske retninglinjer, kriterier og indikatorer for bæredygtig skovdrift.

Det er frivilligt for de enkelte lande at følge de aftalte anbefalinger i Forest Europe. Den politiske virkning sker ved at skabe rammer og gennemsigtighed om de enkelte landes politikker og strategier for bæredygtig skovdrift og ved at styrke det internationale samarbejde på området.

Forest Europe følger og dokumenterer også med jævnlige rapporter de europæiske skoves tilstand. Fx er Europas skovareal vokset til 215 millioner ha eller 33 % af landarealet siden 1990 og arealet fortsætter med at vokse. Mængden af træ i skovene (den stående vedmasse) vokser også. Europas skove har i gennemsnit mere træ pr. ha end verden som helhed. Europa er en af verdens største producenter af træ, samtidig med at skovene bidrager klart med andre goder end træ.

Her kan du følge skovenes udvikling verden over

Der forhandles, forskes, regnes og skrives masser om skovpolitik og skovenes udvikling verden over.

Hver 6. år samler FAO verdens skovsektor, politikere og organisationer til World Forestry Congress. Her deles viden og erfaringer om bevarelse og udnyttelse af verdens skove, og der gives anbefalinger til verdens regeringer om bæredygtig skovdrift og om øget og bedre udnyttelse af træ.

Et godt sted at begynde for interesserede læsere er FAOs rapporter i serien The State of the World’s Forests om skovenes tilstand og den vigtigste politiske udvikling for verdens skove. Der udsendes ny rapport hvert andet år.

Vil du vide mere om de danske skove, kan du læse mere her.

Tak

Tak til professor Palle Madsen og forskningschef Vivian Kvist Johannsen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, for gennemlæsning og gode forslag til denne artikel.

En kommentar

  1. Jan Voetmann siger:

    Træ.dk er et fint og bredspektret organ for oplysning om “træets tilstand”. MEN kunne I ikke undlade at lade skiltet “tilmeld nyhedsbrev” poppe op hele tiden, så man hver gang skal fjerne det manuelt. Opfordringen kunne måske optræde lidt mere elegant? Mvh

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

Træer og skove

Hvordan påvirkes træer og skove af klimaforandringerne?

Ny verdenstrekord i træplantning

For andet år i træk sætter svensker verdensrekord

Læs mere

Træ.dk på Facebook

Vi deler historier, foto og videoer af skov, træ og træprodukter.

Følg os på Facebook

Nyhedsbrev

Få gratis nyheder om træ og træprodukter direkte i din indbakke.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×