Danmarks skove i tal

Danmarks skove i tal

Den seneste samlede statistik over Danmarks skove er fra 2000, og den er grundlaget for tallene i denne artikel.

Nye tal for Danmarks skove er på vej fra Instituttet for Geovidenskab og Naturforvaltning og man forventer, at de vil vise et endnu større skovareal – især fordi tusindvis af små skove er kommet med ind i statistikken.

Skovarealets nøgletal

11 % af Danmark er dækket af skov. Det samlede skovareal blev i 2000 opgjort til 486.000 ha.

 • 69 % ligger i Jylland
 • 31 % ligger på øerne
 • 63 % er nåleskov
 • 37 % er løvskov

Tilvæksten i de danske skove er større end mængden som høstes. Der sker derfor en opsparing af træ. I Danmark arbejder man med at forøge arealet af løvtræer og at få en mere varieret, stabil og naturnær skovdrift. I disse år udlægges en del skovområder til urørt skov.

Arealerne for de enkelte træarter er:

Hele landet

(1000 hektar)

Øerne

(1000 hektar)

Jylland

(1000 hektar)

Skovareal i alt

486

149

337

Hjælpearealer (fx veje, vendepladser, huse)

13

4

9

Skovbevokset areal i alt

473

145

328

Løvtræ i alt

174

90

85

Bøg

80

44

36

Eg

43

19

24

Ask

13

8

5

Ær (Ahorn)

9

6

3

Andre løvtræarter

30

13

17

Nåletræ i alt

294

54

240

Rødgran

132

27

105

Sitkagran

34

4

30

Nobilis

12

3

9

Nordmannsgran

28

10

18

Andre ædelgranarter

15

2

14

Andre nåletræarter

72

9

63

Midlertidig ubevokset

5

1

4

Tabel 1: Skovarealet fordelt efter bevoksningsforhold og landsdel. (Tallene gælder pr. 1. januar 2000. Ejendomme der blev ramt af orkanen 3. december 1999 blev dog bedt om en status umiddelbart før stormfaldet.)

 

Skovarealet vokser – især med løvtræer

Folketinget besluttede i 1989 at fordoble Danmarks skovareal i løbet af en trægeneration. Det vil sige at skovarealet i 2100 skal være omkring 900.000 ha (eller mere end 20 % af Danmarks areal).

Siden Folketingets beslutning er skovarealet vokset med cirka 3000 hektar om året, så det går den rigtige vej, men det skal gå lidt hurtigere, hvis fordoblingen skal nås til år 2100.

Tilplantningen sker især i Jylland.

Det er løvskov, især eg og bøg, vi får mere af i øjeblikket. Fra 1990 til 2000 er andelen af løvtræ øget fra 34,3 pct. til 36,8 pct. af det samlede bevoksede areal. I skovbrugets lange tidsperspektiv er dette en markant udvikling. Hvis stigningen i løvtræarealet fortsætter de kommende 50 år, vil løvtræarealet blive lige så stort som nåletræarealet.

 

Der er stadig mere nåleskov end løbskov i Danmark selvom andelen af nåletræ er faldet siden sidste skovtælling.

Der er stadig mere nåleskov end løvskov i Danmark, selvom andelen af løvskov stiger. Foto: Søren Fodgaard

 

Skovenes ejere

46 % af skovene ejes af private personer

 • 26 % af skovene ejes andre private parter, fx selskaber og fonde.
 • 23 % af skovene ejes af Staten
 • 5 % ejes af andre offentlige institutioner, fx kommuner.
Ejerskab af skoven

1990

(1000 hektar)

2000

(1000 hektar)

Personligt ejede skove

192

220

Selskabs- og fondsejede skove

96

120

Statsejede skove

104

110

Øvrige offentligt ejede skove

24

24

I alt

417

473

Tabel 2: Det bevoksede skovareal fordelt efter ejerkategorier.

 

 

I alt er der over 25.000 skovejendomme i Danmark. De fleste er små. Fx er der 17.000 skove under 5 ha, og de dækker tilsammen 35.000 ha eller 7 % af det samlede skovareal.

Der er store regionale forskelle i antallet af skovejere. Østjylland har relativt mange skovejere, mens de private skove på sjælland typisk er samlet på færre større ejendomme.

Mere træ i skovene hvert år

 • Det er beregnet at der i 2000 var cirka 75 millioner m3 træ i Danmarks skove (heraf 39 % løv og 61 % nål). Det svarer til en terning, der er 420 meter på hver led.
 • Hugsten er cirka 2 millioner m3 træ om året.
 • Den biologiske tilvækst er beregnet til cirka 5 millioner m3 træ om året. Heraf kan 4 millioner m3 udnyttes, resten er fx urørt skov, skovbryn, vådområder og efterladte træer. Derfor kommer der mere og mere træ i de danske skove hvert år.

Forvaltning af skovene

46 % af skovarealet har eget forstligt personale. Det er især de store private skovejendomme og statsskovbruget.

 • 37 % af skovarealet får forstlig konsulentbistand, fx fra Skovdyrkerforeningerne, HedeDanmark eller andre. Det gælder typisk de mellemstore skovejendomme.
 • 17 % af skovarealet drives helt uden forstlig bistand. Det er typisk små skove på landbrugs- eller fritidsejendomme.
Bøg i skoven

Bevoksning med bøg. Foto: Søren Fodgaard

Danmarks 10 største skove

Skov- og Naturstyrelsen udsendte i 2004 denne liste over Danmarks 10 største skove:

Placering af Danmarks 10 største skove

Placering af Danmarks 10 største skove (2004)

 

Navn(e) Sted

Areal

(hektar)

Ejer – og andre bemærkninger
Skove syd for Silkeborg: Gludsted, St.Hjøllund, Skærbæk, Velling, Løndal, Addithus mv. Midt-
jylland
8500 Stat og private
Rold Skov Himmerland 8000 Stat og private. Tallet inkluderer cirka 1000 hektar skov øst for Madum Sø
Klosterheden Vestjylland 6400 Stat. Danmarks største samlede skovejendom
Grib Skov Nordsjælland 5600 Stat
Almindingen Bornholm 5000 Stat, kommune og private
Kompedal Plantage, Alhedens Skov mv. Midtjylland 4600 Stat og private
Løvenholm, Fjeld, Ramten mv. Djursland 4300 Private
Skove syd for Silkeborg – Vesterskov, Thorsø, Sønderskov, Rye Nørreskov mv. Midtjylland 4100 Stat og private
Skramsø, Skærsø, Lyngsbæk mv. Djursland 4000 Private og stat
Slagelseskovene – Charlottedal, Valbygård, Frederikslund, mv. Midtsjælland 3900 Private
Tvorup, Nystrup, Vandet plantager Thy 3800 Stat
Herefter mange omtrent lige store skove

Tabel 3: Placering og størrelse af Danmarks 10 største skove

Naturstyrelsen har brugt denne definition på skov:

 • Naturligt eller menneskeskabt plantesamfund, hvori træer er dominerende (eller vil blive det, hvor træerne er fældet og endnu ikke gentilplantet)
 • Områder med skov, hvor skoven er sammenhængende
 • Veje og vandløb anses ikke for at dele en skov, hvis træerne støder op til vejen på begge sider af denne
 • Ubevoksede arealer indgår, hvis de kan anses for en mindre del, som indgår naturligt i skoven; klitområderne langs Vesterhavet indgår derfor f.eks. ikke i de beregnede skovstørrelser.

Naturstyrelsen har brugt disse kilder til at lave listen:

 • Danske Skovdistrikter 2000. Udgivet af Danske Forstkandidaters Forening (nu Jordbrugsakademikerne).
 • Digital arealanalyse af skov på Kort- og Matrikelstyrelsens kortværk 1:200.000
 • Visuel gennemgang af Kort- og Matrikelstyrelsens kortværk 1:100.000 (ajourført 1995-2000) – kontrolleret på 1:25.000 kort på kritiske steder.

Læs Naturstyrelsens oplysninger om statens egne arealer på http://naturstyrelsen.dk/

5 kommentarer

 1. mogens victor andersen siger:

  Hvor mange forskellige træarter findes der i Danmark?
  Foregår opskæring af træ både med rundsav, båndsav og bloksav?
  hvor stor en procentdel udgør skoven af Danmarks samlede areal og hvor mange hektar er det?

 2. Beaver siger:

  Opskæring af træ foregår ved brug af Bæver
  ca 10-12%
  ca. 650000ha

 3. Karoline Skov siger:

  Jeg arbejder på et skoleprojekt om skovbrug og ville virklig gerne vide om det har gået godt det sidste stykke tid og om i synes skovbrug er godt for os
  Mvh Karoline Skov

 4. Niels Kristian Rasmussen siger:

  Hvad er den gns. tilvækst i kg pr ha i de danske skove ??

 5. Jan Kjærgaard siger:

  Faktisk hænger skov nr 1 og 8 sammen imod øst, så sammenhængende skovareal er noget større.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×