Vi får mere skov i Danmark

Skovens struktur 2000

Hver 10. år gøres skovene op i tal. Den seneste skovtælling er foretaget pr. 1.1.2000.

Resultatet viser at vi får mere skov i Danmark og at skovenes struktur har ændret sig betydeligt siden 1990.

Blandt de væsentligste resultater i skovtælling kan følgende fremhæves:

  • Skovarealet er opgjort til 486.000 ha – 11 pct. af Danmarks areal.
  • 27.500 ha er tilplantet på landbrugsjord fra 1990-2000.
  • Løvtræandelen er øget fra 34,3 pct. til 36,8 pct.
  • Det samlede antal skovejere i Danmark er opgjort til 26.548.
  • Der er sket en forskydning fra offentligt til privat ejerskab

Det samlede skovareal

Tabellen nedenfor samler en lang række hoveddata fra skovtællingerne i 1990 og i 2000.

Hele landet Øerne Jylland
1990 2000 1990 2000 1990 2000
                              1 000 ha
          ————-
Skovareal i alt 445 486 141 149 305 337
Hjælpearealer 28 13 8 4 21 9

Skovbevokset areal

i alt

417 473 133 145 284 328
Løvtræ i alt 143 174 81 90 63 85
Bøg 72 80 43 44 29 36
Eg 30 43 15 19 15 24
Ask 10 13 6 8 4 5
Ær (Ahorn) 8 9 6 6 2 3
Andre løvtræarter 23 30 11 13 12 17
Nåletræ i alt 268 294 51 54 218 240
Rødgran 135 132 30 27 105 105
Sitkagran 35 34 4 4 31 30
Nobilis 7 12 2 3 5 9
Nordmannsgran 12 28 4 10 7 18
Andre ædelgranarter 15 15 2 2 13 14
Andre nåletræarter 64 72 8 9 56 63
Midlertidig ubevokset 6 5 2 1 4 4
Skovarealet fordelt efter bevoksningsforhold og landsdel. (Tællingen er foretaget pr. 1.1.2000. Ejendomme der blev ramt af stormfald i december 1999 blev dog bedt om en status umiddelbart før stormfaldet.)

 

I tabellen kan man bl.a. læse at det samlede skovareal i år 2000 var 486.000 ha. Det skal sammenholdes med et tilsvarende areal i 1990 på 445.000 ha.

De tilsvarende tal for det skovbevoksede areal er 473.000 ha i 2000 og 417.000 ha for ti år siden.

(Forskellen på ”samlet skovareal” og ”skovbevokset areal”  udgøres af hjælpearealer til skovdriften og midlertidigt ubevoksede arealer. Til og med 1976 omfattede ”samlet skovareal” også ubevoksede arealer såsom heder, klitter, søer osv. Red.).

Skovrejsning

Tallene viser at det skovbevoksede areal er 56.000 ha større i 2000 sammenlignet med 1990. Af denne stigning stammer de 27.500 ha fra tilplantning af landbrugsjord. Heraf er ca. halvdelen af arealet egentlig skovrejsning, mens den anden halvdel er tilplantet med nordmannsgran og nobilis. I de fleste tilfælde må de forventes drevet i kort omdrift til juletræs- og pyntegrøntproduktion.

Der er stadig mere nåleskov end løvskov i Danmark, selvom andelen af nåletræ er faldet siden sidste skovtælling. (Foto: Søren Fodgaard)

Der er stadig mere nåleskov end løvskov i Danmark, selvom andelen af nåletræ er faldet siden sidste skovtælling.
(Foto: Søren Fodgaard)

 

De resterende 28.500 ha forøgelse af det skovbevoksede areal skyldes et forbedret udsendelsesregister over skovejerne i Danmarks Statistik.

Mere løvskov

Fra 1990-2000 er andelen af løvtræ øget fra 34,3 pct. til 36,8 pct. af det samlede bevoksede areal.

I skovbrugets lange tidsperspektiv er dette en markant udvikling. Hvis stigningen i løvtræarealet fortsætter de kommende 50 år, vil løvtræarealet blive lige så stort som nåletræarealet. De er især eg og bøg der er blevet mere af.

Hvem ejer skovene

Der er 26.548 skovejere i Danmark. Størstedelen af skovarealet er ejet af private, som man kan se i tabellen nedenfor

1990 2000
Privatejet 192.000 ha 220.000 ha
Selskaber m.fl. 96.000 ha 120.000 ha
Statsejet 104.000 ha 110.000 ha
Øvrigt offentlig ejet 24.000 ha 24.000 ha
I alt 417.000 ha 473.000 ha
Bevokset skovareal fordelt efter ejerforhold.

 

De fleste ejer små skove. Således ejer 17.000 skovejere under 5 ha skov svarende til samlet 35.000 ha.

Samtidig ejer de 53 ejendomme med over 1000 ha skov i alt ca. 163.000 ha.

Der er store regionale forskelle i antallet af skovejere i de enkelte amter. De østjyske amter har relativt mange skovejere, mens der er relativt få skovejere på Sjælland.

Selskaber og fonde har øget deres andel af skovarealet fra 23 pct. til 26 pct., mens de offentlige ejere tilsammen har mindsket deres andel af skovene fra 31 pct. til 28 pct. af det samlede skovbevoksede areal. Tallene for offentligt ejet skov dækker over, at det skovbevoksede areal i offentligt eje kun er vokset lidt i forhold til stigningen i det samlede skovareal. Se tabel 2 og 3.

Den relative andel af privatejet skov er uændret ca. 46 pct.

Forvaltning af skovene

Hovedparten af skovene drives med forstlig bistand. Kun 82.000 ha eller 17 pct. af skovarealet drives helt uden forstlig bistand.

Ikke overraskende er det særligt de store skovejendomme, der har eget personale. Skovejendomme med eget forstligt personale udgør 46 pct. af det samlede skovareal og 3 pct. af ejerne.

Mange af især de mindre skovejendomme får forstlig bistand fra enten De danske Skovdyrkerforeninger, Hedeselskabet eller andre. I alt 178.000 ha skov (37 pct.) drives ved konsulentbistand.

 

(Foto: Janne Bavnhøj)

(Foto: Janne Bavnhøj)

 

Kilder

Skove og plantager 2000 og “Skovens struktur 2000”, Skoven nr. 8, 2002 af Poul Henning Larsen,  Vivian K. Johannsen & Mads Jensen

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

Retningslinjer for kommentarer

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×