Overfladebehandling af træ – miljøforhold

0

Af - , ajourført

Introduktion

Overfladebehandling af træ har til formål at beskytte træet mod vejrligets påvirkninger og dermed forhindre en nedbrydning af træets overflade.

Overfladebehandlingen tjener desuden et æstetisk formål, idet behandlingen også kan ændre overfladens farve.

Det er afgørende af hensyn til at mindske risikoen for nedbrydning af træet, at den anvendte overfladebehandling både er smuds- og vandafvisende.

Overfladebehandling alene yder dog ikke fuldstændig beskyttelse af træværket. Det er derfor vigtigt, at der allerede ved konstruktionen er taget hensyn til at træet beskyttes mest muligt ved konstruktiv træbeskyttelse. Derudover kan der vælges træ med en naturlig lang holdbarhed.

Overfladebehandling er heller ikke tilstrækkelig til beskyttelse af træet, hvis det er i direkte kontakt med jord eller vand. Til dette formål vil imprægneret træ være mere egnet.

Midler til overfladebehandling

Midler til udendørs overfladebehandling af træ kan opdeles i 3 grupper:

 • træbeskyttelsesmidler
 • træolier
 • systemmidler

Træbeskyttelsesmidler

Træbeskyttelsesmidler indeholder et svampedræbende stof (fungicid), som skal forhindre biologisk nedbrydning af træets overflade. Denne type midler kræver godkendelse, og der er i dag kun få midler, der er godkendte til dette formål.

Miljøstyrelsen har en oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler.

Selvom midlerne er godkendt kan de indeholde sundhedsskadelige stoffer, eksempelvis fungicider, terpentin eller andre opløsningsmidler, og bør derfor altid bruges med omtanke.

Blandt træbeskyttelsesmidlerne hører også bormidler, som indeholder borsyre som aktivt stof, men her er det aktive stof opløst i vand. Bormidler trænger dybt ind i træværket og yder god beskyttelse mod vejrliget.

Borsyre har dog også negative egenskaber med hensyn til sundhed, og borsyre udvaskes af regnvand. Se artiklen om bormidler.

Bormidler bliver typisk brugt til at forhindre fortsat nedbrydning i forbindelse med renoveringsopgaver. Hverken midler med bor eller træbeskyttelsesmidler med opløsningsmidler giver en beskyttende film på overfladen. Det er derfor nødvendigt med hyppig vedligeholdelse, hvis overfladen er udsat for påvirkninger af sol og vand.

Træolier

Træolier består af en hærdende olie som linolie. Der kan desuden være tilsat harpiks, voks, farvestoffer, forskellige andre tilsætningsstoffer og terpentin. Tilsætningsstofferne kan være svampedræbende som nævnt ovenfor. Midlet trænger ind i træets overflade og danner en beskyttende film på overfladen. Filmen er vand- og smudsafvisende.

Systemmidler

Systemmidler består af et middel til grunding, et middel til porefyldning og et middel til toplag. Grundingen indeholder aktive stoffer, der skal forhindre nedbrydning af overfladen. Porefyldning skal udfylde porerne i træet så vandindtrængning forhindres. Pigmenter i toplaget beskytter træet mod solens UV-stråling.

Beskyttelsen er bedst med de fuldt dækkende produkter og mindre i “laserende”, dvs. halvt gennemsigtige typer. Toplaget danner film på overfladen som gør den vand- og smudsafvisende. Toplaget er desuden med til at give overfladen den ønskede farve. Systemmidlerne kan være baseret på vand eller opløsningsmidler (terpentin).

Du kan læse mere om de enkelte midlers egenskaber og funktion på trae.dk i artiklen “Overfladebehandling- midler“.

Miljø

Der er miljøbelastninger for disse midler til overfladebehandling under såvel produktionen, som under påføringen af midlerne og ved bortskaffelsen. Omfanget af miljøbelastningerne afhænger af hvilke typer af midler der anvendes. Et væsentligt forhold er hvorvidt midlet er baseret på opløsningsmidler eller vand.

Opløsningsmiddel

De typer, der er baseret på opløsningsmidler, kan indeholde over 50 % opløsningsmidler. Det er stoffer som bl.a. terpentin og andre organiske opløsningsmidler, som afdamper til miljøet. Spildet under påføring udendørs vil normalt være begrænset, men opløsningsmidlet afdamper efterhånden til udemiljøet.

Bor

Bormidlerne bliver oftest brugt til efterimprægnering af udsatte konstruktioner. Her vil der være en risiko for afdampning af borsyre til omgivelserne. Mængderne afhænger af udbredelsen af skader på træværket og dermed omfanget af efterimprægneringen. Ved udendørs brug vil borsyre kunne udvaskes af regnvand. Overfladen bør derfor være beskyttet med en overfladebehandling.

Bortskaffelse af behandlet træ

Ved bortskaffelsen af det behandlede træ vil der kunne frigives aktiv stoffer til omgivelserne. Frigivelsen er af mindre omfang, da indholdet af aktivstoffer er lavt. Afbrænding af behandlet træ må kun udføres under kontrollerede forhold, dvs. i godkendte forbrændingsanlæg. Rester af midler indeholdende aktivstoffer, skal bortskaffes til godkendt modtageplads.

Sundhed

Indholdet af aktivstoffer i træbeskyttelsesmidlerne er lavt, under 1 %. De udgør derfor ikke nogen væsentlig sundhedsfare ved brug. Afdampningen af opløsningsmidler fra de anvendte midler kan derimod giver gener som hovedpine, svimmelhed og irritationer i øjne, næse og luftveje under påføringen. Denne type midler bør ikke bruges indendørs, da afdampningen af stofferne nemlig vil fortsætte over en lang periode (måneder) og dermed medføre risiko for gener i indeklimaet i længere tid.

Følg MAL–koden fra emballagen

Malingsprodukter og opløsningsmidler skal have en MAL-kode (Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov). Koden fortæller, hvilke risici der er forbundet med at anvende produktet. MAL-koden består af to tal adskilt af en bindestreg, for eksempel 0-1.

Tallet før bindestregen viser malingens indhold af sundhedsskadelige, flygtige stoffer, og skalaen går fra 00 til 5. Jo højere tallet før bindestregen er, jo højere er indholdet af flygtige stoffer Tallet udtrykker en fareklasse mht. indånding.

Tallet efter stregen viser malingens indhold af andre arbejdsmiljøbelastende stoffer, for eksempel allergifremkaldende bindemidler. Dette tal er en fareklasse mht. direkte kontakt med produktet (f.eks. ætsning ved hudkontakt). Her går skalaen fra 1 til 6. Jo højere ciffer jo højere er irritationsrisikoen.

Eksempler på MAL-koder:

 • 00-0: Rent vand
 • 3-1: Mineralsk terpentin
 • 2-1: Grundingsmiddel mod svamp.

Den professionelle maler må generelt kun anvende produkter med en værdi på 1 eller 0 før bindestregen indendørs (max. 3 – udendørs). En højere kode (2 – ) må kun anvendes til pletning af mindre områder. Brug derfor kun midler indendørs, som har en MAL kode på 00, 0 eller 1 før bindestregen.

Kodenumrene skal bruges til opnåelse af korrekt valg af værnemidler og arbejdstøj. Ved MAL-koder over 2, før stregen skal der benyttes gasfiltermaske og over 4 luftforsynet helmaske.

Allerede ved tallet 1, efter stregen, skal der bruges handsker, og ved værdien 4 og derover skal der bruges handsker, hætte, ansigtsskærm og hel-beskyttelsesdragt.

Ifølge Arbejdsmiljøloven er man pligtig til at vælge det produkt, der har den laveste MAL-kode, såfremt det egner sig til formålet.

Der skal endvidere for alle overfladebehandlingsmidler foreligge en brugsanvisning fra leverandøren og et sikkerhedsdatablad. Disse kan erhverves på udsalgsstedet og hos producenten, og er undertiden samlet i ét dokument.

Generelle anbefalinger af hensyn til sundhed

 • Undgå brug af produkter med svampedræbende stoffer (fungicider) indendørs.
 • Træolier indeholder generelt et højt indhold af opløsningsmidler, som vil fremgå af kodemærkningen.
 • Træolier kan indeholde naturharpiks og andre former for bindemiddel, som kan være allergifremkaldende.
 • Læs altid etikette med brugsanvisning før emballagen åbnes.

Forbrug

Det danske salg af træbeskyttelsesmidler svarede i 2005 til ca. 3.800 kg aktivstoffer. En oversigt over det danske salg af kemikalier, herunder træbeskyttelsesmidler, kan ses på Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelstatistik.

Gode råd

 • Brug kun træbeskyttelsesmidler hvis der reelt er et behov. Udnyt i stedet de muligheder, der er for konstruktiv træbeskyttelse eller anvend andre træsorter med en længere naturlig varighed.
 • Undgå brug af midler indendørs som er beregnet til udendørs brug, dvs. brug kun midler med MAL kode 1 – 0 eller lavere tal.
 • Visse olietyper til træbehandling kan selvantænde i efterladte påføringsklude. Indpak derfor altid brugte klude lufttæt inden de bortskaffes, f.eks. i en brugt malingdåse med låget på.

SKRIV EN KOMMENTAR

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Felter markeret med * skal udfyldes.

TRÆ.DK

Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

  Tilmeld nyhedsbrev
TILMELD NYHEDSBREV

Modtag nyheder, viden og inspiration om træ fra Træ.dk.
Dine oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med Træ.dk’s nyhedsbrev.

×